Zbulohen Planet e Putinit!: Rusia don ti ndryshojë edhe Hartat në Ballkan!

 

 

 

Rusia do i ndyshoje edhe hartat ne Ballkan ! Eksperti Rus con p esh gjithe boten me planet e Putin qe i tregoi…Drejtori i Institu tit për Kërkime Strategjike në Rusi Leonid Reshetnikov ka folur për çësh.tje të ndryshme që lidhen me të ardhmen e Ballkanit. Pre sioni i Perëndimit ndaj Serbisë do të shtohet gjith.një ndërsa ne bashkë me ju duhet të presim ndonjë befasi. Perën dimi nuk do të qetësohet për aq kohë sa Serbia nuk tre.gon së paku el ementin më të vogël të pa va rës isë.

Nëse bëhen si Ruma nia Bullgaria apo Shqipëria do të ulet pre.sioni Sërbia do të ndahet të cilët dëshirë kanë për qëllim ta reali.zojnë edhe në Rusi por vetëm se ne jemi shumë më të mëdhenj dhe e kanë prob lem ta arrijnë tha ai.

Ne mbrojmë inte resat e popullit serb për aq sa ata vetë e mbroj.në nëse ata nuk e bëjnë këtë nuk do ta bëjmë as ne e dimë që Perëndimi nuk është objek.tiv ndaj Serbisë nuk është as ndaj Rusisë. Qëllimi i tyre është i cak tuar ta nënçmojnë Serbinë dhe ta obli.gojnë të jetojë me ligjet e Perëndimit është shprehur Reshetnjikov.

I pye tur nëse ka mundësi të marrë kartonin e BEsë duke nego.ciuar me Kosovën në Bruksel një kohësisht pa hu mb ur të drejtat mbi Kosovën ai është për.gjigjur se një gjë e tillë është e pamundshme. Kjo është e pa mundshme perëndimi ka sjellë një ven.dim të prerë ka krijuar një pseudo shtet dhe nuk ka arsye për ta ndryshuar këtë qën drim ndërsa e gjithë kjo ësh.të bërë për ta d ob ësuar Serbinë.

Duke rrez ikuar pranimin e kësaj Serbia do të merrte trenin që të çon në hum.nerë aspak nuk po e kuptoj ngarkesën që me çdo çmim të shko.het në BE tash kur është në krizën e thellë. Nuk është kri za greke vetëm e Greqisë ajo është kri.zë e madhe për BEnë. Nuk kuptoj çka po kër kojnë maqedonët dhe serbët duke hy.rë në BE që i njëjti te r met nesër të ndo dhë edhe te ju, tha ai

A do ta zh bllo kojnë aleatët e Kosovës hyr.jen në OKB ? Do të pë rpiqen që ta bëjnë në çdo mënyrë do të t en tojnë ta ndajnë pozi.cionin e Serbisë të pranohet ajo në këmbim të hyrjes në BE deri sa e gjitha varet nga Serbia nëse ajo pranon atë.herë as Rusia nuk mund ta kundërshtojë.

Ndër kaq, i pyetur nëse Rusia do ta përdorte veton për hyr.jen e Kosovës në OKB nëse Serbia nuk kërkon një gjë të tillë ai ka thënë se Rusia nuk do ta bën.te një gjë të tillë: Nuk do ta bënte e gji tha varet nga Serbia.

Zbulohen Planet e Putinit!: Rusia don ti ndryshojë edhe Hartat në Ballkan! – Drejtpërdrejt (liveportal24hr.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *