Në grafikën më poshtë mund t’i gjeni të dhënat e hapura për lëndët në Gjykata, t’i kategorizoni sipas qyteteve dhe degëve:

TRANSPARENCA DHE LLOGARIDHËNIA NË SISTEMIN E DREJTËSISË