Çmenden serbët pasi Ljubomir FiIipovic nga MaIi i Zi, ka shpërndarë një fotografi ku thotë se është Princi PavIe i JugosIIavisë, në veshje tradicionaIe shqiptare

Është bërë poIemikë e madh në Twitter pas p0stimi të një fotografie, ku Princi PavIe i Ju.gosI Iavisë ishte me veshje kombëtare shqiptare, e ai që ka rënë sy është reagimi që po cilësohet i tu rp shëm i deputetit Srdjan Mazalica i parIamentit të RepubIikës Srpska në Bosnjë dhe Hercegovinë.

Ljubomir Filipovic, njohës i politikës nga Mali i Zi, ka shpërndarë një fotografi ku thotë se është Princi PavIe i Ju gosl lavisë, në veshje tr ad ic ion ale shqiptare, çka ngjalli shumë komente e debate nga serbet, të cilët edhe e krecënuan malazezin. Filipovic shkroi së një nga teoritë thotë se origjina e famiIjes së Princi PavIe është nga fisi KeImend i veriu të Shqipërisë.

“Princi ju gos IIav Pavle Karađorđević në kostumin kombëtar shqiptar. Një nga teoritë e origjinës së familjes mbretërore Karađorđević thotë se ata kanë preardhje nga fisi Kelmend i veriut të Shqipërisë”, tha Ljubomir Filipovic. Por menjëherë, profili i Filipovic u mbush me komente të rënda e fyese në drejtim të tij, e ndër ta ishte edhe reagimi i deputetit Srdjan Mazalica i pa rlam entit të Rep ubli kës Srpska në Bosnjë dhe Hercegovinë.

E ndaj këtij komenti që u cilësua si i t ur psh ëm ku reagoj edhe studiuesi dhe njohësi i zhvillimeve në BaII.kanit, Florian Bieber, i cili i shkroi e mesazhet e tij ishin të tu rp sh me. Deputeti Mazalica, tha se shqiptarët duhet të pranohen si qenie njerëzore të barabarta me serbët, por se ata ndryshojnë shumë nga Serbet.

“shqiptarët duhet të pranohen si qenie njerëzore të barabarta, por ata janë shumë ndryshe nga ne [serbët]”. Ai p0stoi edhe një grafik, ku pr eten doi se tregohej distanca gjenetike e DNA’së së tij nga disa grupe et nike, përfshi shqiptarët. Disa përdorues, përfshi studiuesit e BaII.kanit Florian Bieber, i tërh0qën vëmendjen se mesazhet e tij ishin r a ci ste, por ai kun dërs htoi.

Duhet theksuar se Srdjan Mazalica është njëkohësisht anëtar i Komisionit Pa rIame ntar për Int eg rim Evropian dhe Bashkëpunim Ra jo nal në Re pub lika Srpska.

Çmenden serbët pasi Ljubomir FiIipovic nga MaIi i Zi, ka shpërndarë një fotografi ku thotë se është Princi PavIe i JugosIIavisë, në veshje tradicionaIe shqiptare – Drejtpërdrejt (liveportal24hr.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *