Ish Presidenti Kroat po trazon ujera me kete paraIajmerim ndaj Qeverise se Kosoves per Serbine

 


Ish Presidenti Kroat po trazon ujera me kete paraIajmerim ndaj Qeverise se Kosoves per Serbine

Ish-presidenti i Kroacisë, Stipe Mesiq, ka thënë se Kosova duhet të ketë ang,az,him të shtu,ar në rrafshin ndërkombëtar, pasi që, sipas tij, Serbia është duke vazhduar me fu,sh,atat l,obue,se për çnj,o,hje të Kosovës.AIa,rmi i tij u ngrit në një takim që pati të shtunën në mesditë me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, bashkë me ish-presidentin e Shqipërisë, Bamir Topi.Sipas njoftimit nga Zyra e Kryeministrit, Topi ka theksuar nevojën për bash,këp,unim më të madh r,ajon,al e koordinim më të mirë mes Kosovës dhe Shqipërisë, sidomos me in,stit,ucion,et e Bashkimit Evropian, për,fshirë edhe çë,sh,tjen e li,ber,aliz,im,it të vizave.

Ndërkaq, Kurti që i ka fal,ënd,eruar dy ish-liderët për pë,rkr,ahjen për Kosovën, ka thënë se dia,logu me Serbinë duhet të ketë në q,endër nj,ohjen e nd,ërsjel,lë.Fushata e Serbisë ku,ndë,r Kosovës është parë edhe në ta,kimet e fundit që mi,nistri i Jashtëm serb, Nikola Selakoviq, po i zhvillon në Afrikën qendrore. Në disa shtete ai ka shprehur falën,der,imin për pë,rkra,hjen për “rua,jtj,en e in,tegr,itet,it ter,rit,ori,al dhe sov,ra,nite,tit të Serbisë” për çës,ht,jen e Kosovës.Kosova e Serbia në sh,tator të vitit 2020 ishin zot,uar për m,emora,ndum njëvjeçar, me Kosovën që të nda,lte për,pjekj,et për pra,nime në or,gani,za,ta ndërkombëtare, e Serbinë që të ndalte fus,ha,tën e çn,joh,jeve. SHBA-ja, si vend ku u në,nshkr,ua marrë,ves,hja, u ka kër,kuar dy sh,tete,ve vazhdim të me,mor,ndumi,t.

Ish Presidenti Kroat po trazon ujera me kete paraIajmerim ndaj Qeverise se Kosoves per Serbine – Drejtpërdrejt (liveportal24hr.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *