Vlora Çitaku Dridh Gjithe Kundershtaret – Ja Qfare I Tha Hashim Thaçi Gjate Vizites Se Saj Ne Hage

 

Nënkryetarja e PDK-së, Vlora Çitaku, e ka vizituar ish-shefin e saj, Hashim Thaçi, dje në Hagë.Ajo ka thënë se ish-presidenti Thaçi dhe ish-kr,er,ët e tjerë të UÇK-së e kanë përpara vetes bet,ej,ën për ta mbr,oj,ur l,uft,ën çl,iri,mta,re.Çitaku tha se Thaçi dhe të tjerët që po mba,hen në Qe,ndrën e Par,ab,ur,gim,it në Hagë i gëz,ohen suk,se,seve të Kosovës edhe nga atje.“E kam vi,zitu,ar ish Presidentin në Hagë. Së fundi dje. Ai dhe ba,shk,ëlu,ft,ëtar,ët e tij e kanë para vetës një be,te,jë të rë,ndë,si,shm,e për historinë e luf,të,s sonë çli,rimt,are. Sig,uris,ht, edhe nga bu,rgu, i gëz,ohen çdo su,kse,si të Kosovës, por as përp,jek,jen më të vog,ël nuk e bëj,në për të pas,ur çfardo lloj nd,iki,mi p,olit,ik”, ka shkruar ajo në Facebook.

Vlora Çitaku dridh gjithe kundershtaret – Ja qfare i tha Hashim Thaçi gjate vizites se saj ne Hage – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *