Vjen Iajm i madh / Kosoves po i kerkohen vetem dy kushte per te hyre ne N A T O ! Ja ciIat jane ato

 


Eks pert i sigurisë Lulzim Peci ka për anëtarë.simin e përshpejtuar të Kosovës në N AT O duhet të plotësohen dy kushte. E para sipas drejto rit të KIPREDit mençuria e Qeverise dhe poli.tikës së Kosovës për të prodhuar sta bilitet dhe siguri të brend shme për gjithë qytetaret e saj si dhe duke u bërë faktor i paqes dhe sigurisë rajonale për.fshirë këtu edhe projektet strategjike të diver sifikimit të energjisë Kur se e dyta sipas tij është bud allakia eventuale e Ser.bisë për të destabilizuar rajonin me vepra duke rrezi kuar fillimin e kon flikteve të reja të ar matosura.DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE JU KENI MUNDESI TE LEXONI ME TEPER

Eks pert i sigurisë Lulzim Peci ka për anëtarë.simin e përshpejtuar të Kosovës në NATO duhet të plotësohen dy kushte. E para sipas drejto rit të KIPREDit mençuria e Qeverise dhe poli.tikës së Kosovës për të prod huar sta bilitet dhe siguri të brend shme për gjithë qytetaret e saj si dhe duke u bërë faktor i paqes dhe sigurisë rajonale për.fshirë këtu edhe projektet strat egjike të diver sifik imit të energjisë.DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE JU KENI MUNDESI TE LEXONI ME TEPER

Vjen Iajm i madh / Kosoves po i kerkohen vetem dy kushte per te hyre ne N A T O ! Ja ciIat jane ato – My Blog (lajme.icu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *