Vehbi Kajtazi ‘trondit’ gjithe vendin / Ush’tria serbe do te hyje ne Veri

Gazetari Vehbi Kajtazi kishte paralajmëruar para dy ditësh për a.ks.ionin në Veri të Mitrovicës.Ai poashtu, pas ak.si.onit ka dhenë in.for.macione tjera që ndë.rl.idhen me rec.iproc.itetin për targat.Ai ka thënë se situata është shumë se.ri.oze. Sipas tij, ndërk.ombët.arët janë ku.n.d.ër këtij vendimi të Qeverisë Kurti.Ai në Debat Plus ka thënë se vendimi është i drejtë, por po.lit.iki.sht i ga.b.uar. Sipas tij “nëse vetëm një in;cid.ent i vogël ndodhë në Veri atëherë Serbia mund të ndërhyjë edhe us.h.tara.ki.sht”.Ai ka th.ënë se n.uk po fl.et kot për këtë te.më, por që in.fo.rmac.ionet i ka të til.la. Ai ka the.ks.uar se kam f.r.ikë K.FOR-i nuk do të Iu.ft.ojë më për ne.

Vehbi Kajtazi ‘trondit’ gjithe vendin / Ush’tria serbe do te hyje ne Veri – BUZZ (lajme.buzz)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *