Takohen kanceIari Austriak dhe Vladimir Putin / Cfare ata biseduan po habit gjithe boten sepse…

 

 

 

 

-Takohen kanceIari Austriak dhe Vladimir Putin / Cfare ata biseduan po habit gjithe boten sepse…

-Kance lari aus triak Karl Nehammer ka pohuar se i pari i Rusisë Vladimir Putin bes.on që po e fi ton luf tën në Ukrainë Nehammer u takua me presi dentin rus në fillim të kësaj jave dhe kështu u bë li deri i parë perën.dimor që e bën këtë që nga fillimi i agre sionit në muajin shkurt.

Kance lari aust riak Karl Nehammer ka pohuar se i pa.ri i Rusisë Vladimir Putin beson që po e fiton lu ftën në Ukrainë Nehammer u takua me presidentin rus në fillim të kës aj jave dhe kështu u bë li deri i parë perëndimor që e bën këtë që nga fill.imi i ag resi onit në muajin shkurt.

Ai poh on se i tha në sy Putinit në Moskë se po e hum biste moral.isht lu ftën dhe se të gjithë ata që janë përgjegjës për kr lmet e Iu ftës du.het të sillen para dre jtësisë.

Unë mendoj se ai tani është në logj ikën e tij të lu ftës ai mendon se lu fta është e nevojshme për garan.citë e sig urisë së Fede ratës Ru se. Ai nuk i beson komunitetit ndër kombëtar ai fajëson ukrainasit për gjen cdin në Donbas unë mendoj se ai bes.on që po e fiton lu ftën tha Nehammer në një inte rvistë me NB Cnë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *