Rusia po e tra dhton Serbinë: Ky është pIani rus për njohjen e Kosovës shtet duke..

Meeting with President of Serbia Aleksandar Vucic • President of Russia

Rusia po e tra dhton Serbinë: Ky është pIani rus për njohjen e Kosovës shtet duke..

-Kësh illi për Çështje Ndërkom bëtare të Rus isë (RIAC) publikoi një tekst ana litik në muajin shkurt që përshkruan një plan me katër elementë për të zgjidhur kri zën e Ukrainës. E treta drejtpërsëdrejti i referohet Serbisë dhe thotë se Kosova nuk është pjesë e Serbisë dhe as që do të jetë kurrë.

Sipas mediave serbe, kjo analizë strat egjike e Rusisë duhet marrë seri ozisht, pasi që është e qartë nga fakti se RIAC është një or gan këshil lues i Krem linit, i krijuar në vitin 2010 me një de kret të Presi dentit të Rusisë, Vladimir Putin. Në krye të kësaj org anizate është Igor Ivanov, ish-s hefi i dip lomacisë dhe emi nenca gri e Kremlinit, dhe në bordin e udhëhequr nga RI AC, anëtar i spikatur është Dmitry Peskov, zëd hënësi i Putinit.

Ana liza e RI AC merret me zgjidhjen e konf Iikteve të ngrira në botë dhe ato në të cilat ekziston el ementi i separatizmit duhet të zgjidhen në atë mënyrë që të njihet pra ktikisht situata fak tike në terren. KonfI lktet e vazhdueshme dhe të ngr ira në ish-Bashkimin Sovjetik dhe në Ballkan, duke përfshirë Krimenë, Kosovën dhe Donbasin, përfshijnë të gjitha sep aratizmin e një lloji. Gjithçka duhet të zgjidhet mbi bazën e një forme të demo kracisë loka le, do të thotë pikënisja është të përcaktohet vull neti i popullit në rajonet sep arat iste me votim, pas së cilës është e nevojshme të arrihet mar rëveshje teknike për rregullimin e çështjeve që do të lindin domos doshmërisht nga çdo shkëputje paqësore e shteteve – thuhet në tekst, transmeton Demokracia.com.

Rusia po e tra dhton Serbinë: Ky është pIani rus për njohjen e Kosovës shtet duke.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *