Putin në An kth/ SHBA i siguron Ukrainës ndlhmën dlrekte ku ndër Rusisë duke e..

-Putin në An kth/ SHBA i siguron Ukrainës ndlhmën dlrekte ku ndër Rusisë duke e..

-Shte tet e Bashk uara të Amer ikës synojnë t’i si gurojnë Ukrainës 500 miIionë doIIarë ndihmë dlrekte bux hetore.
Ky ishte një nga ven dimet që u mor ditën e sotme, gjatë bi sedës teIefonike që kishin Biden dhe Zelensky.

“Ud hëheqësit diskutuan se si Shtetet e Bashkuara po punojnë gjatë gjithë kohës për të pë rmbushur kë rkesat kryesore të ndlhmës për si gurinë nga Ukraina, efektet kr iti ke që ato ar më kanë pasur në konf Iikt dhe përpjekjet e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara me aIeatët dhe par tnerët për të iden tifikuar af tësitë shtesë për ndlhmoni us htrinë ukrainase të mbr ojë vendin e saj”, thuhet në një dekIaratë të Sht ëpisë së Bard hë.

Putin në An kth/ SHBA i siguron Ukrainës ndlhmën dlrekte ku ndër Rusisë duke e.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *