Pre sidenti i PoIonise con pesh gjithe boten / Ukraina nuk guxon te dhuroje as 1 cen timeter toke Rusise per arsye se…

-Pre sidenti i PoIonise con pesh gjithe boten / Ukraina nuk guxon te dhuroje as 1 cen timeter toke Rusise per arsye se…

-Vet ëm Ukraina mund të vendosë për fa tin e saj ka qënë kjo dekla.rata e pres identit të Polonisë Andrzej Duda në një fjalim në parla mentin e Ukra inës Duda ka thënë se po dëgjon disa propoz.ime që Uk raina të dor ëzohet para kërke save të presi dentit të Rusisë Vlad imir Putin.

Por Duda i ka thënë depu tetëve ukrainas se ato zëra nuk bën të dëgjo.hen dhe se dor ëzimi i vetëm një cent imetri territor ukrainas do të ishte god itje për gjit hë botën perën dimore Duda po ashtu ka thënë se Pol onia e për.krah plot ësisht anëta rësimin e Ukra inës në Bash kim Evropi an.

Ai është lide ri i parë i huaj që ka mb ajtur fja.lim me prani fi zike në par lamentin ukrainas që kur nisi pus htimi rus më 24 shkurt. Presi denti i Ukrainës Volodymyr Zelensky para lajmë.roi nga ana tjetër se sitoret ush tarake ruse në pjesë të Ukrainës lindore janë shumë të për kohshme dhe çdo ter ritor që Moska ka marrë nën kon.troll do ti kthehet Kievit. Presi denti ukrainas para lajmëroi megjith.atë se në vend do të kishte më shumë lu ftime të përg jakshme.

Pre sidenti i PoIonise con pesh gjithe boten / Ukraina nuk guxon te dhuroje as 1 cen timeter toke Rusise per arsye se… – Online (news308media.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *