Po pëson hu mbje të mëdha/ Putin nënshkruan një de kret të ri për Iu ftën në Ukrainë i cili thote se..

 

-Po pëson hu mbje të mëdha/ Putin nënshkruan një de kret të ri për Iu ftën në Ukrainë i cili thote se..

-Duket se presi dentit rus Vladimir Putin nuk po i dalin l logaritë siç kishte menduar ai, kjo për fa ktin se po pë son hu mbje të mëdha us htria ruse në Ukrainë.E këtë gjë së më miri e dë shmon lajmi i fundit, se Putin ka në nshkruar sot një de kret me të cilin 134.500 re krutë do t’i bashkohen us htrisë ruse.

Serg ei Shoi gu, min istër i Mbr ojtjes në Rusi, tha se rekrutët e rinj nuk do të dërgohen në siç thotë ai “pi kën e nxe htë”.“Shumica e per sonelit us htarak do t’i nëns htrohen një tra jnimi prof esional në qendrën tr ajnuar – që do të zgjasë nga tri deri në pesë muaj. Më lejoni të theksoj se rek rutët nuk do të dërgohet në çfarëdo pike të nxe htë”, shtoi Shoigu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *