Po Dridhet Albin Kurti,Dalin Detaje Te Reja Nga Mali I Zi Te Rastit Te Ambasadorit Berishaj,Thuhet Se Financoi Albin Kurtin

 


Po dridhet Albin Kurti,dalin detaje te reja nga Mali i Zi te rastit te Ambasadorit Berishaj,thuhet se financoi Albin Kurtin

Si pas,ojë e sk,and,a,lit në të cilin u përfshi Martin Berishaj, llogaritë bankare të amb,asa,dorit në Mal të Zi janë bll,oku,ar.Ambasadori i Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj, është bërë pjesë e një ska,n,dali ku dys,ho,het se ka shp,ë,larë mbi 600 mijë euro para.Këtë am,basa,dori dysh,ohet se e ka bërë pë,rmes një kompanie që e ka hapur në Mal të Zi, e quajtur “MB Con,sult,ing”.Media press.co.me në Mal të Zi, njofton se llo,gari,të e Berishajt në Mal të Zi janë bll,ok,uar si pa,soj,ë e një bo,rxhi prej 31 mijë e 14 eurove, që ka ngr,itur edhe më shumë dysh,i,me në përfshirjen e tij në ska,nd,al.Sipas raportimeve të mediave në Slloveni, Berishaj ka tra,nsferua,r 600 mijë euro kesh nga llo,gar,ia e tij në Mal të Zi dhe i ka tr,ansfe,ruar tek pol,iti,kani slloven Robert Golob.Këto para në llo,gari,në e kom,pan,isë së Berishajt kanë ard,hur nga kom,pa,nia GEN, e re,gji,str,uar në Mal të Zi.Përkundër përfshirjes së tij në këtë ska,nd,al, ambasadori Berishaj ka pre,mtuar se do t’i pa,di,së m,edi,at dhe ka vazhduar me punën e tij dipl,omat,ike.Një grup qytetarësh të ‘Alternativa Mali i Zi’ kanë pu,bliku,ar sot një dek,larat,ë në rrje,tet sociale, ku pret,end,ojnë se kompania e reg,jist,ruar në Serbi ka fin,anc,uar kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, raporton Press.co.me

 

.Po dridhet Albin Kurti,dalin detaje te reja nga Mali i Zi te rastit te Ambasadorit Berishaj,thuhet se financoi Albin Kurtin – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *