Po Dridhen Kelyshat Serb Nga “Ideja” E Albin Kurtit Per Shqiperine E Madhe

 

Drejtori i Zyrës për Kosovë në Qeverinë e Serbisë Petar Petkoviq, ka re,aguar sot pas de,klara,tës së Kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili tha se marrëv,eshja me Serbinë për ta,rgat ar,rihet vetëm mbi pa,rimin e rec,procit,et,it. Petkoviq i cili në bazë të detyrës zy,rtare “kujde,sta,ron” për atë që thuhet në Kosovë, ka thënë se Kurti me këtë dekl,aratë ka kërc,ënu,ar.“Me një qëndrim të tillë, Kurti nuk ka as bes,ueshmë,rinë më të vogël të fl,asë për ndo,një re,cipro,cit,et në dialog dhe mar,rëv,eshje me Beogradin, sepse dek,lar,ime të tilla nuk janë gjë tjetër veçse një kë,rcë,n,im i pa,ralaj,mëru,r par,aprakisht, i cili nuk ka të bëjë fa,re me re,spe,ktim,in dhe zba,timin e marr,ëvesh,jeve të arritura deri më tani” ka thënë ai.Petkoviq ka folur edhe rreth “ar,ma,tos,jes së Kosovës nga Mbr,etë,ria e Bashkuar” duke thënë se gjithçka që ka dek,laruar shefi i tij Aleksandar Vuçiq “për ar,mat,osj,en e të ashtu,quaj,t,urës Kosovë, shk,el,jes së Re,zol,utës 1244 dhe Mar,rëves,jes së Kumanovës, janë fa,kte të paku,ndërs,htue,shm,e dhe të pamo,huesh,me dhe se Albin Kurti duhet t’i mës,ojë ato nga fillimi deri në fund”.

“Më vjen mirë që Kurti e nd,oqi me ku,jdes fj,alim,in e presidentit Vuçiq, sepse ai mund të mës,ojë shumë dhe nuk ka nevojë të tre,gohe,t i zh,gën,jyer për të vë,rt,etën që Vuçiq ia ka par,aqi,tur atij dhe përfaqësuesve të bashkësisë ndër,kom,bëtare”, tha Petkoviq.Petkoviq pastaj ka vazh,duar su,lmet ndaj Kurtit duke e qua,jtur politikan që u bë i fa,mshëm për hed,hjen e ga,zit l,ot,sje,llë,s në parlamentin e “kr,ahi,nës” ndërsa është an,k,uar që nuk po res,p,ekto,het vendimi i Kush,tet,ues,es për Manastirin e Deçanit dhe Aso,cia,cio,nin e Komunëve me shumicë serbe për të “res,pe,kt,uar të dr,ej,tat ko,lek,tive të popullit serb”.Tutje Petkoviq ka thënë se Kurti ka për qëllim ta kri,jo,jë “Shqipërinë e Madhe”.

Po dridhen kelyshat Serb nga “ideja” e Albin Kurtit per Shqiperine e Madhe – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *