Po deshton, epoka e Rusise po merr fund / Gazetari Amerikan zbuIon sek retet qe po deshton Rusia duke thene se..

 


-Po deshton, epoka e Rusise po merr fund / Gazetari Amerikan zbuIon sek retet qe po deshton Rusia duke thene se..

-Ndër sa Rusia dhe Ukraina po përgatiten për atë që mu.nd të jetë be teja më e madhe e tan keve në Evropë që nga Iu fta e Dytë Bot ërore e ardhmja e Iu ftës së nisur nga Vladimir Putin mbetet e pamu.ndur të paras hikohet nga Walter Russell Mead Wall Street Journal

Mobili zimi i tan.keve dhe arti lerisë në shkallë të gjerë në terrenin e sheshtë të hapur të Ukrainës Lin dore mund ta favorizojë Moskën dhe pesha e madhe e makine.risë ushtarake ruse mund ti sjellë përfitime terr itoriale.

Por janë të mund shme edhe rezultate të tjera guximi i ukrainasve aftë.sia e tyre e madhe taktike në terren, dhe qasja tek armët dhe pajisjet perën dimore mund të prodhojnë një varg tjetër peng.esash poshtëruese për Rusinë.

Ske nari më i keq për Putinin do të ish.te që Iu fta e Rusisë në Ukrainë të përfundonte me një disfatë ush tarake gjithë për fshirëse me rënien e enk lavave pro ruse në Donbas dhe Moldavi si dhe me inte.grimin e Ukr ainës në Perëndim.

Një humbje e tillë do të ish te më shumë sesa një posh tërim personal për kar rierën e tij si polit.ikan ajo do ti shkaktonte gjith ashtu një tronditje të madhe psi kologjike dhe stra tegjike për pozi.tën dhe vetë-imazhin e Rusisë do të ndryshonte rrjedhën e historisë ruse.

Rusia nuk do të ish te ish perandoria e parë që do të për.ballej me një moment të llog aridhënies para his torisë. Hum bja e Spanjës në vit in 1898 përballë shteti të ri të SHBAsë ishte një moment vendim.tar në historinë spanjolle.

Po deshton, epoka e Rusise po merr fund / Gazetari Amerikan zbuIon sek retet qe po deshton Rusia duke thene se.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *