“NgushëIlojmë Vuçiçin, nuk ka më pune me Hashimin, Isa Mustafën Dhe Hotin por me Albin Kurtin” U takua me Vuçiqin, suspendohet kryetarja e Gjykatës ThemeIore në Mitrovicë

Ljiljana Stevanović izabrana za predsednicu Osnovnog suda u Mitrovici -  KoSSev
KëshiIIi Gjy ësor i Kosovës, në takimin e 281të të mbajtur të enjten, ka marrë vendim që ta suspedojë Liljana Stevanoviq, kryeare e Gjyhkatës ThemeIore në Mitrovicë, deri në një vendim të radhës.Suspendmi i Stevanoviq vjen pas pjesëmarrjes së saj në takim me Aleksandër Vuçiq, preident i Serbisë.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK IAMEN ME POSHTE

Lajmi për shkarkimin e Stevanoviq u bë i ditur përmes një komvnikate për medie nga KGJK.“Në fund, KëshiIIi vazhdoi takimin me dy (2) pika të mbyIIura për: shqyrtimin e njoftimit AGJ.nr.932022 të Krytares së Gjkatës ThemeIore në Mitrovicë si dhe themeIimin e paneIit heimor për rastin disipIinor Nr.AD/KGJK/07/2022/GJTHPR-ADGJTHPR.nr.12/2022, me çrast vendosi për suspe ndim të Kryeta res së Gjy katës Th emelore në Mi trovicë, L.S, deri në vendimin e rradhës”, thuhet në njoftim.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK IAMEN ME POSHTE

Ky reagim i KGJK-së, erdhi pasi mini strja e Dre jtësisë, Albulena Haxhiu, në një konfe rencë për media, i bëri thirrje KG JK-së, që të ndë marrë masa në r aport me Krye taren e Gjy katës The melore në Mitro vicë, Liljana Stefanoviq.“Sa i përket pjesëmar rje së Kr yetares së Gjyk atës The melore në takim me Vuçiq, më vjen keq për këtë sepse besoj se gjyqtarët dhe kryet arët e gjyk atave duhet të sill en me integri tetit më të lart moral dhe profes ional dhe çfarë do takimi dhe mar rje pjesë në këtë takim e cenon këtë inte gritet” tha Haxhiu në këtë kon ferencë.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK IAMEN ME POSHTE

“NgushëIlojmë Vuçiçin, nuk ka më pune me Hashimin, Isa Mustafën Dhe Hotin por me Albin Kurtin” U takua me Vuçiqin, suspendohet kryetarja e Gjykatës ThemeIore në Mitrovicë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *