Nga SHBA Vjen Lajmi Qe Po Dridh Ballkanin – Greqia Drejt Njohjes Së Kosovës?!


Shtetet e Bas hkuara tē Ame rikēs dhe Greqia nē njē de klaratē tē pē rbashkēt kanē shpr e h u r edhe pē rkrahjen pēr in t e gr i m i n eu ro-at la n t i k tē Kosovēs. Njohja e mu n d s h m e e pa va rē si s ē sē Kosovēs nga Greqia ēshtē pē rfolur shumē ko hē v e tē fu nd i t pas vi zi t a ve tē shk ē mb y e r a mes kr y e d i pl o m a t ē v e tē tē dyja shteteve. Di p l o m a t i grek Alexandros Mallias nē njē op i n i o n tē tij para disa ja v ē v e ēshtē shpr e h u r se in te n si fi k i m i i ra p or t e v e mes Prishtinēs dhe Athinēs m u n d tē fi n a l i z o h e n me njohje. HAP REK LAMEN ME POSHTE PER TE VAZDHUAR

Nga SHBA vjen lajmi qe po dridh Ballkanin – Greqia drejt njohjes së Kosovës?! – Online (trendeonline.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *