Memli Krasniqi Fjale Shume Te Renda Per Donika Gervallen Nuk I Ka Kursyer Fjalet Me Te Renda Kryetari I PDK-Se

Memli Krasniqi e quan Donika Gërvallën “analfabete funksionale të  diplomacisë”

Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi, në fjalën e tij në Kuvendin e Kosovës ku po de,bat,oh,et për Politikën e Jashtme, ka thënë se Kosova ka ab,st,enu,ar në këtë drejtim dhe s’ka po,li,tikë të jashtme. Ai e quajti kryediplomaten Gërvalla si të pa,përvo,jë që ka pr,dhu,ar sk,an,ale hum,ori,st,ike dhe është bërë sim,bol i me,meve dhe sat,ir,ës.“Kushdo që e sheh drejt e kupton se sot po zhvi,lloh,et një mom,en,tum i ri gj,eopo,lit,ik ku pol,iti,ka e jashtme e shtet,eve po merr rëndësi nj,ëjtë si pol,iti,ka e br,ends,hme.Kosova s’ka politikë të jashtme dhe ka abs,tenu,r në këtë drejtim. Që nga rr,af,shi i përf,aqësi,mit diplomatik e deri te re,dukt,imi i pol,itik,ës së ja,sh,me në t,uri,ëm diplomatik pa re,leva,ncë. Shkarkimi i paa,nali,zu,ar i ambasadorëve të Kosovës në qendrat b,otër,ore ka pr,odhu,ar jo vetëm va,kum të pra,nis,ë së Kosovës në këto qendra por ka shk,un,dur besimin e shteteve në Kosovën”, tha Krasniqi.Ai tha se Gërvalla ka pr,odhu,ar sk,and,ale hum,ori,st,ke që po përdoren nga Serbia në are,nën ndërk,ombë,tare.“Debatin për pol,itik,ën e jashtme nuk e kemi ftuar vetëm për sk,and,alet e mi,nistres Gërvalla por për pezu,llim,in që qeveria i ka bërë pol,iti,kës së jashtme. Ministrja Gërvalla është jok,om,pete,nte edhe pa përv,vjë që ka pro,dhuar s,kan,dale humo,ris,tike, fat,keq,ësi,sht këto me,mes janë më të po,pulla,riz,ua,ra se seri,ale,t vendore të cilat po përdoren nga Serbia, madje kjo sa,ti,rë është bërë si,ndr,om i qeverisë Kurti”, tha ai.

Memli Krasniqi fjale shume te renda per Donika Gervallen nuk i ka kursyer fjalet me te renda kryetari i PDK-se – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *