Lumir Abdixhiku i ka dy fjale per “ish-kolegen” e tij Vjosa Osmanin. Kjo gje qe sapo ja tha po “dridh” Vjosen

Abdixhiku kr,itj,ikon Vjosa Osmanin: Mos të kri,jojë përcepc,ione se është monop,arti,ake.Ka pasur disa zhvill,ime të shumta në Kosovë dit,ëve të fundit dhe njëra ndër to është edhe shk,arkimi i 12 ambasad,orëve nga ministrja e punëve të Jashtme, Donika Gërvalla.Lumir Abdixhiku në emisi,onin CONTEXT në ATV thotë se pret reagim nga ana e Preside,ntes Vjosa Osmani sa herë që ven,di ka nevojë të mbr,ohet.“ Ajo duhet të usht,rojë funksi,onin e saj publik dhe të mos jetë e as të mos kri,joj përc,epcione që është mono,parti,ake, po të jetë e tillë i bënë dëm fill,imisht vetës, sepse vendi do të ruhet e ne do ngri,sim zërin sa herë që ka pa,drej,tësi për një gjë të t,illë”.Abdixhiku mbrë,më krit,ikoi edhe prog,ramin e qeverisë Kurti të cilin e quajti “të thatë”.Gjith,ashtu, Abdixhiku tha se qev,eria ka pasur një fill,im tme,rrësi,sht të dobët që është karak,teri,zuar me shumë skj,and,ale.

Lumir Abdixhiku i ka dy fjale per “ish-kolegen” e tij Vjosa Osmanin. Kjo gje qe sapo ja tha po “dridh” Vjosen – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *