Levizja Vetevendosje Nuk Po E Heton Me SHIK-Un – Ja Cila Eshte Arsyeja Tronditese

Kërkesa për hetimin mbi SHIK-un është një tr,egim i vje,të,r parlamentar, në historinë e shkurtër të parlamentarizmit në Kosovë. Kjo pasi Lëvizja Vetëvendosje prej se është bërë pjesë e Kuvendit të Kosovës ka kë,rk,uar një gjë të tillë. Qysh nga mandati i parë parl,amentar i tyre, g,rupi i deputetëve të VV-së ishte vënë në lëv,izje për të mbl,edh,ur këto nëns,hk,rime.Ky synim vazhdoi në çdo le,gji,s,latur,ë. Mirëpo, tani kur kjo parti i ka votat e nevo,jshme për th,eme,limin e një kom,isio,ni të tillë, kërkesa e VV-së është zhdu,kur nga agj,end,a e saj.Prej ardhjes në pus,htet, zyrtarët e VV-së asnjëherë nuk kanë treguar pse kanë he,qur dorë nga kërkesa e tyre për të het,uar SHIK-un.Kurse njo,hës,it e rre,thana,ve po,liti,ke, japin me,ndime të ndr,yshme për he,shtj,en e VV-së për këtë çës,htje.Pol,it,ol,ogu Shkodran Ramadani ka thënë se VV-ja çdo herë i ka ek,zag,jer,uar kr,it,ikat nga SHIK-u.“Ak,uz,at shpeshherë edhe e kanë ekz,agj,er,uar rolin e SHIK-ut dhe me di,skur,s akuz,ues kanë krijuar përs,hty,pjen se kemi të bëjmë me një go,gol të plo,tf,uqi,shëm që është non-stop në për,pj,ekje për të na dë,m,tuar”, ka deklaruar Ramadani.Sipas Ramadanit, ka dy arsye se pse me ka,li,min e kohës aku,za,t ndaj SHIK-ut kanë hu,mb,ur fu,q,inë e tyre.

Levizja Vetevendosje nuk po e heton me SHIK-un – ja cila eshte arsyeja tronditese – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *