Kry eminstri i PoIonise vjen me nje paraIa jmerim / Ja cilat vende po synon Rusia qe ti marr..

 

 

-Krye ministri i Polon isë Mateusz Mor awiecki dekla.roi sot se ai beson se tr upat ru se shumë shpejt do të synojnë të kapin një të tre tën e Ukrainës dhe se Moska do ta përdorë për të for.cuar dorën e saj neg ociuese. Unë shoh që tru pat ruse po rigru.pohen po ri organizohen mendoj se ata do të përpiqen të rret hojnë for.cat ukrainase shumë shpejt në rajonin e Donbasit në veça nti.

Dhe më pas pasi kanë ka.pur një të tretën e territorit në Ukrainë ata do të duan të nego ciojnë nga ky pozi cion shumë i fortë, tha Morawiecki. Duke fo lur për CNN Morawiecki tha se aleatët e Ukrainës duhet të vazh.donin të vendosnin një një gr up dërm ues sank sionesh.

Moska ka frikë nga san.ksionet afatgjata ne po mbrojmë ko nfisk imin e ase teve të tyre dhe bëjmë gjithçka që është e mundur për të ndal.uar bl erjen e naf tës dhe ga zit rus, deklaroi ai.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *