Kr cnimi me i madh i shekullit prej Rusise / Shqiperia dhe Kosova ne sy te Rusise !! A jane te rre zikuara dy shtetet tona ?

 

Ukraine conflict: Putin 'was ready for nuclear alert' - BBC News

 

 

Kercnimi me i madh i shekullit prej Rusise / Shqiperia dhe Kosova ne sy te Rusise !! A jane te rre zikuara dy shtetet tona ?

“Pra, nyja apo plani parë.sor strategjik i Perëndimit është që Rusia të nda.let në Ukrainë. Nëse kjo nuk ndodhë, atëherë rreziku do të për.hapet më tëj, në rajone si Baltiku dhe Adriatiku apo Ball.kani Perëndimor.Por, ministrja e jashtme britanike Trus, për.veç se konfirmon rrezikun rus për Shqipërina, ajo e shpreh edhe për tërë ra.jonin, duke mos e për.jashtuar kështu as rre.zikun për Kosovën.

A është e rre.zikuar Shqipëria nga një sulm i papritur nga Rusia, për shkak të fu.qisë së jashtëzakonshme goditëse nga ajri, në rast të shpërthimit të luf.tës në Ukrainë dhe zgjerimit even.tual të saj?
Po Kosova a është e rre.zikuar?
Sa janë ato shtete më të fuqi.shme se ne ushtarakisht dhe në mënyra të tjera, dhe së.rish ndihen të pasigurta?!
Kër.cë nimi shekullor rus
Rusia kurrë nuk ka qenë një shtet ‘normal’, prej kur është ngri.tur në perandori, të paktën që nga mes.jeta e vonë, ajo ka paraqitur rre.zik për çdo perandori tjetër, dhe për dhjetëra po.puj në fqinjës.

Veçanërisht kanë pë.suar popujt e kaukazit. Në periudhën post sovjetike, më së keqi e kanë për.jetuar çeçenët, një popull me tipare trimëore dhe fis.nike, por që ishin të pamjaftueshme edhe kundër një Rusie tejet të dobë.suar ekonomikisht si pasojë e dështi.mit të regjimit komunist.
Shqip.tarët kanë pësuar shumë, jo se kanë qenë në luftë me Rusinë, por për shkak se ajo në çdo luf.të të fituar, veçanërisht ndaj peran.dorisë Osmane, i ka kërkuar asaj favore të jashtëzakonshme në Ballkan, për po.pujt ortodoks, serbët, grekët, mala.zezët dhe bullgarët. Që të gjithë këta kanë ngritur pastaj shtete në ku.rriz të tokave shqiptare dhe të gja.kut shqiptarë.
Rusia nën dikta.torin Putin, ka krijuar një gjeneratë të re armësh, jokonvencionale, nëse jo në të gjitha as.pektet, në disa prej tyre ka krijuar armatim më të sofistikuar se çdo vend euro.pian, për aq sa dihen të dhënat ush.tarake, publike.

Rusia, ka kri.juar raketat hipersonike, shumë më të shpejta se shumica e raketave bali.stike ekzistuese, apo të paktën me disa veçori kua.litative më të mira se sa raketat balistike më të mirat ekzi.stuese. Përveç, Kinës aktualisht asnjë shtet tje.ter nuk ka avancim më të lart rake.tor.
SHBA-të kanë po ashtu disa llo.je të armatimit të avancuar ush.tarak, që besohet se e ka ende vetëm ajo, si zhvillimi i avancuar i ar.mëve laserike, magne.tike (topave dhe të tjera) etj.
Në këtë kon.tekst shumica e shteteve, përveç atyre mburojave nga qielli, që mund të tre.gojnë sukses të SHBA-ve, shtetet tjera, nuk kanë mbrojt.je nga caqet e përcaktuara nga ra.ketat hipersonike.

Shpre.sat në Ukrainë
Në këtë mes shpre.sa qëndrore është kundërvënia europerëndimore e Rusisë në Ukrainë. Pra, thyerja e for.cave ruse apo mbajtja e tyre në brezin kufi.tar Ukrainë-Rusi, pavarësisht se sa mund të depërtojnë for.cat ruse në thellësi të territorit ukrainas, që pa.diskutim se është i depërtueshëm nga rusët.
Nëse Rusia mbahet jashtë kufi.jve të NATO-s, pra, e përqëndruar në luftimet në Ukrainë, pa.dyshim që beteja vendimtare do të jetë dëshmimi i forcës kundër.ajrore perëndimore, se sa % do të arrijë t’i rrë.zojë, apo t’mos i lejojë ato që të go.dasin caqet në largësi, qoftë të vendeve të NATO-s, qoftë të Ukrainës, nga ato (ra.ketat) me rreze të shkur.tër dhe të mesme veprimi.

Një rre.zik tjetër të jashtëzakonshëm, apo që mund të përshpejtojë përplasjen me perën.dimin përbën, ballafaqimi në ujë, përkatësisht i flo.tave detare dhe nëndetëseve, veçanërisht në Detin e Zi, ku Rusia ta.shmë e ka përqëndruar thuajse të gjithë po.tencialin e saj luftarak detar (ujor).
Këtë e argumenton edhe shqetë.simi, i ministres së Jashtme të Britanisë së Madhe, Liz Truss, dek.larata e së cilës nënkupton edhe thirrje, që pikë.risht, forcat ushtarake perëndimore, të bashkuara, edhe ato eko.nomike e dip.lomatike, të mos i japin shans Rusisë as për një sukses push.timi në Ukrainë.
“Ne duhet ta nda.lojmë Putinin, sepse ai nuk do të ndalet në Ukrainë. Ai ka qenë shumë i qar.të. Ambicia e tij nuk e çon vetëm në marr.jen e kontrollit të Ukrainës, ai dëshiron ta kthejë kohën pas në me.sin e viteve 1990 apo edhe para kë.saj”, ka thënë ajo.

Kr cnimi me i madh i shekullit prej Rusise / Shqiperia dhe Kosova ne sy te Rusise !! A jane te rre zikuara dy shtetet tona ?