KJO NUK PRITEJ/ Britania e Madhe i’a mbyII gojen VIadimir Putin-it me goditjen e fundit qe i dha duke e..

 

-KJO NUK PRITEJ/ Britania e Madhe i’a mbyII gojen VIadimir Putin-it me goditjen e fundit qe i dha duke e..

-Presi denti rus Vladimir Putin shfaqi shenja dësh.përimi në fjal imin e tij për Ditën e Fito res sipas një deklaratë të Sekre tarit të Mbro jtjes së Mbretë.risë së Bashkuar Ben Wallace sipas CNN. Një ndër arsyet e push t imit të Ukrainës ishte se ale anca e NA TOs po vendoste trupa në Eur.opën Lindore duke rrethuar Rusinë dhe po vendoste ba za usht arake në fqinjin e saj perëndimor.

Wallace hodhi poshtë preten dimet e Putinit NATO përbën 6% të ku fijve tokë sore kjo nuk nënku.pton të jesh i rrethuar nëse vetëm 6% e kufirit tokësor për fshijnë vendet e NATOs tha sek retari i mbr ojtjes i Mbret.ërisë së Bashkuar.

Sa i për ket baz ave të NA TO-s në Ukrainë jam i sigurt se ambas.adori ukrainas do tju thotë se nuk ka asnjë ba zë të NA TOs në Ukrainë tha Wallace.

Unë men doj se ai beson atë që dëshiron të bes.ojë shenja të qarta të dësh përimit tha Wallace për Putinin. Më herët në një fjalim në Muzeun Kombë.tar të Usht risë Britanike Wallace përsëriti mbështe tjen e for të të Londrës për Kievin.

KJO NUK PRITEJ/ Britania e Madhe i’a mbyII gojen VIadimir Putin-it me goditjen e fundit qe i dha duke e.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *