KanceIari Gjerman con pesh gjithë botën / Po e shmangim Iu ftën e tretë botërore duke..

Visual search query image

 

Në një inter vistë për Der Spiegel kancelari gjerman Olaf Scholz vuri në du.kje se shma ngia e një për shkallëzimi të lu.ftës që përfshin NATOn është një prio ritet për të. Kjo është arsye ja pse unë nuk udhëhiqem nga sonda.zhet apo kritikat e forta. Jam i gat shëm që të përballoj edhe presio.net që vijnë nga partia ime por do të bëj gjithçka që kon flikti të mos shkojë përtej theksoi Scholz.

Një kon flikt i drejtpër drejtë me Rusinë mund të çojë sip.as politi kanit gjerman, në një Lu ftë të Tretë Botërore: Është e rëndësishme që të shqyr.tojmë çdo hap me shumë kujdes. Pasojat e një gab imi do të ishin drama.tike

Unë bëj gjith çka për të shma.ngur një përshk allëzim që çon në Lu ftën e Tret ë Botërore nuk mund të ketë lu ftë bër thamore. Thashë se duhet të bënim gjith.çka që ishte e mundur për të para ndaluar një konfrontim të drejtpërdrejtë midis NATOs dhe një fu qie të ar matosur rëndë një fuqi bër.tham ore si Rusia nëse do të kisha dek retuar mbylljen e hapësirës ajrore në Ukrainë, do ta kishte bërë NATOn pjesë të kon fliktit shpjegon kancelari gjerman.

Kance lari mbrohet në Der Spiegel nga aku.zat nga partia e tij dhe opozita, për qëndrimin e tij të reze rvuar në dërgimin e ar.mëve në Ukrainë ashtu si pjesa tjetër e vendeve të NATOs Gjermania ka dërguar ar më dhe lloje të tjera ndihme gjatë kësaj kohe. Tani sipas Scholzit mundësitë e dër.gimit të materialit nga usht ria gjermane janë eza uruar për këtë arsye Gjermani po kërkon formula për të vazhduar ndihmën dhe njëra prej tyre është për.mes vendeve të treta.

KanceIari Gjerman con pesh gjithë botën / Po e shmangim Iu ftën e tretë botërore duke.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *