Gjermania po ”pr enë në besë” Europën dhe Amerikën / Pre sidenti Gjerman po mban raportet me Putin për..

-Presi denti gjerman Fra nk Walter Stei nmeier ka qenë poli.tikisht i afërt me Rusinë për dekada, tha amba sadori i Ukrai nës në Gjermani Andriy Melnyk. Për Steinmeierin marrë dhënia me Rusinë është diçka thelbë.sore madje e she njtë, çfarë do që të ndodhë tha amb asadori ukrainas për gaze.tën gje rmane Tagesspiegel.

Presi denti rus beson se nuk ka komb ukra.inas gjuhë kulturë dhe për rrje dhojë nuk ka shtet ukrainas tha ai. Steinmeier duk et se ndan idenë se ukrainasit nuk janë popu.ll shtoi Melnyk duke mos u përmbajtur në komentetet ndaj pre sidentit soc ialdemokrat.

Gjermania ka ende shumë inte resa në Rusi, të tilla si varë.sia nga gazi na fta dhe qy myri dhe Steinmeier është pjesërisht fa jtor për vendimet kur ishte mini.stër i Jashtëm dhe zëvendës kan celar pretendon amba sadori ukrainas.

Gjermania po ”pr enë në besë” Europën dhe Amerikën / Pre sidenti Gjerman po mban raportet me Putin për..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *