Gjenerali Ukrainas drldhe gjithe boten me lajmin qe dha / Ushtrise sone po i bashkohen edhe…

 

 

-Mini stria e Mbrojtjes së Ukrainës ka dekla ruar se ka kri.juar një Njësi Speciale që tash më ka filluar të kryejë misione lu ftarake për të kundërshtuar agre sionin rus. Më shumë se 20 mijë vull.netarë dhe vet eranë nga 52 vende kanë shpre hur dëshirën për tiu bashkuar kësaj njësie.

Kjo është thënë nga gjene rali Kyrylo Budanov Komandant i Drejtorisë kryesore të Inte.ligjencës që do të drejtojë këtë njësi Burdanov ka shprehur mirë njohjen e tij për luftëtarët dhe tha se ata janë kryesisht lu ftë tarë me përvojë që kanë marrë pje.së në shumë fushata paqer uajtëse në mbarë botën. Çdo ndih më ka peshën e saj sik.ur ar, deklaroi ai

Gjenerali Ukrainas drldhe gjithe boten me lajmin qe dha / Ushtrise sone po i bashkohen edhe… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *