Gjenerali i KFORit Çon pesh gjithë Kosovën dhe Serbinë me këtë që deklaroi për Veriun e Kosovës

 

 

Ushta ret e FSKse mund te dalin ne pje.se veriore te vendit pasi tu je.pet leja. Kete e ka the ne kater çiperisht, Koman.danti i KFORit ne Kosove, Gjeneral.major i KFORit Franco Federici, ku ai ka thek.suar se kjo çeshtje eshte ne do.ren e tij. Ne nje inter viste ai ka pohuar se NATO pret vazh.dimin e respektimit te marre veshjes se nenshkruar nga insti.tucionet e Kosoves me Alean.cen Veri atlantike per kete çeshtje. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU


Fede rici ka deklaruar rreth ke.saj pasi eshte pyetur per der.gimin ne prokurori nga ana e Krye minivstrit Albin Kurti te marre.veshjes se vitit 2013 te nen.shkruar nga kryeminisvtri i ate hershem, Hashim Thaçi. Li dhur me vendimin per nder.timin e kaz.ermes se FSKse ne veri, kreu i KFOR, vlere.son se eshte çeshtje e insti tucioneve te Kosoves. Tut je Federici flet edhe per trans.formimin e FSKse, ku potencon se eshte pro.ces i gjate qe kerkon kohe. Ush tria sbehet bren.da dites, tha gjeneral majori i KFOR-it.

Gjenerali i KFORit Çon pesh gjithë Kosovën dhe Serbinë me këtë që deklaroi për Veriun e Kosovës

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *