Gjenerali Amerikan Qe Po Trazon Gjithe Serbine !! Trondit Gjithe Boten Nga Kjo Qe Tregoi Duke Thene Se..

-Gjenerali Amerikan Qe Po Trazon Gjithe Serbine !! Trondit Gjithe Boten Nga Kjo Qe Tregoi Duke Thene Se..

-Inter.venimi i N A T O ka ndihmuar ndalimin e spas.trimit etnik te shqiptareve te Kosoves ka thene gjene.rali amerikan Fre derik Ben Hoxhis, qe ishte ko man dant i for.cave amerikane ne Evrope, duke shtuar se aksi.oni i NA TOsë krijoi mundesine per lide.ret e matur te gjejne zgjidh.je politike.

Ne pye.tjen nese ka pasur ndonje menyre e shman.gies se intervenimit te aleances me te frote ndaj nje shteti evropian, Hoxhis tha se ka bin.djen se ishte e nevojshme nje strate.gji e qendrueshme.Lidhur me amratimin nga Kina edhe Rusia, gjene.raIi amerikan tha se secili komb eshte per.gjegjes per sigurine e popuIIit te vete, por nuk eshte i sigurt se Serbia ka krece nime.

Gjenerali Amerikan Qe Po Trazon Gjithe Serbine !! Trondit Gjithe Boten Nga Kjo Qe Tregoi Duke Thene Se..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *