Eksperti Nga Rusia “HABlT” Të Gjithë Me Këtë Deklaratë – Harta E Ballkanit Do Ndryshoje Kështu..

-Eksperti Nga Rusia “HABlT” Të Gjithë Me Këtë Deklaratë – Harta E Ballkanit Do Ndryshoje Kështu..

-Leonid Reshetnikov, Drejtori i Insitutit për Kërkime Stra.tegjike në Rusi, ka folur për çështje të ndryshme që lidhen me të ardhmen e Ball.kanit.Presioni i Perëndimit ndaj Serbisë do të shtohet gjithnjë ndërsa ne, bash.kë me ju duhet të presim ndonjë befasi. Perëndimi nuk do të qetësohet për aq kohë sa Serbie nuk tregon së paku ele.mentin më të vogël të pavarësisë. Nëse bëhen si Roumanie, Bullgaria apo Shqipëria, do të ulet persioni. Sërbia do të nda.het, të cilët dëshirë kanë për qëllim ta realizojnë edhe në Rusi, por vetëm se ne jemi shumë më të mëdhenj, dhe e kanë pro.blem ta arrijnë”, ka thënë ai.

« Ne mbrojmë inte.resat e popullit serb për aq sa ata vetë e mbrojnë. Nëse ata nuk e bëjnë këtë, nuk do ta bëjmë as ne. E dimë që Perëndimi nuk është objektiv ndaj Serbisë, nuk është as ndaj Ru.sisë. Qëllimi i tire është i caktuar, ta nënçmojnë Serbinë dhe ta obligojnë të jetojë me ligjet e Perëndimit”, është shpre.hur Reshetnjikov.

Je pyetur nëse ka mundësi të marrë kartonin e BE-së duc ne.gociuar me Kosovën në Bruksel, njëkohësisht pa humbur të drejtat mbi Kosovën ai është përgjigjur se një gjë e tillë është e pa.mundshme.

« Kjo është e pamundshme. Perëndimi ka sjellë një ven.dim të prerë, ka krijuar një pseudo-shtet dhe nuk ka arsye për ta ndryshuar këtë qëndrim, ndërsa e gjithë kjo është bërë për ta d0bësuar Serbinë. Duc rrevzikuar pranimin e kësaj, Serbie do të merrte trenin që të çon në humnerë. As.pak nuk po e kuptoj ngarkesën që me çdo çmim të shkohet në BE, tash kur është në krizën e thellë. Nuk është kriza greke vetëm e Greqisë, ajo është k rizë e madhe për BE-në. Nuk kuptoj çka po kërkojnë maqedonët dhe serbët duc hy.rë në BE ? Që i njëjti termet nesër të ndodhë edhe te ju”, ka ahtuar ai

A do ta zhbIIokojnë aIeatët e Kosovës hyr.jen në 0KB ?Do të përpiqen që ta bëjnë në çdo mënyrë. Do të tentojnë ta “ndajnë” pozicionin e Serbisë. Të pra.nohet ajo në këmbim të hyrjes në BE. Derisa, et gjitha varet nga Serbie. Nëse ajo pranon atëherë comme Rusia nuk mund ta kundër.shtojë.Ndërkaq, i pyetur nëse Rusia do ta përdorte ve.ton për hyrjen e Kosovës në 0KB nëse Serbie nuk kërkon një gjë të tillë, ai ka thënë se Rusia nuk do ta bënte një gjë të tillë : « Nuk do ta bënte. E gjitha va.ret nga Serbie ».Kufijtë e Ballkanit nuk janë për.fundimtar.

« Edhe nëse të gjithë do të donim stabilitet, këto kufij janë të përkohshëm sepse janë artificiale të impo.nuara nga jashtë, në dëm të popullit serbe. Ai është i ndarë, ashtu si edhe ai rus. Jashtë Rusisë jetojnë 25 mili.onë Rus dhe për këtë arsye edhe po zhvillohet konflikti në Rusi, sepse edhe atje janë kufij artificial. Të tilla mund të qëndrojnë për një kohë, sepse nuk mund të ndahet një popull në mënyrë arti.ficiale. Populli gjerman ka qenë i ndarë, dhe çfarëdo që kemi menduar për të, ata ia kanë dalë të bashkohen. Ashtu edhe populli serbe, si një njeri që ia lidh duart dhe ai përpiqet që të ikë. Ky nuk është një proces që përfundon për një ose dhjet vjet, por është e pashmangshme që do të për.fundojë ».

Në mënyrë dip.lomatike? Ajo është më e dëshirueshmja, por si do të jetë në të vër.tetë, askush s’mund ta thotë. Kush do ta parashikonte para tre vitesh se do të ndodhin kësi gjëra në Donbass ? Lufta për bash.kimin e nacionalitetit dhe pavarësi zakonisht nuk është e qetë. Por, ndodh edhe në më.nyrë të qetë, si në rastin e Gjermanisë ».

Fati i “Re.publika Srpska”-s.Duhet të paraqesim forcat patriotike të Rusisë duc bërë gjithçka për të mbro.jtur të drejtat dhe mundësitë e kësaj republikë. Por, para se gjithash, e gjitha varet nga serbët. Nëse ata do ta mbrojnë fuqi.shëm pozicionin e vet, as Amerika as Gjermania nuk do të mund ta thyejnë atë.

Ata po mendojnë që me presion do ti trembin kundërshtarët, ndërsa kur hasin nqë re.zistencë të plotë, tërhiqen. Duhet të kujtohet car Llazari dhe nuk duhet fr ikësuar. Zoti nga ne nuk kërkon fitore, vetëm trimëri. Ai vendos kush do të fitojë. Car Llazari ka festuar një akt heroik. Jo atë që që ka fituar ose hum.bur në beteja, por Zoti ka kërkuar nga ai që të flijohet për popullin e tij.

Eksperti Nga Rusia “HABlT” Të Gjithë Me Këtë Deklaratë – Harta E Ballkanit Do Ndryshoje Kështu..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *