Eksperti Austriak e hudh poshte Open Ballkanin e Rama-Vucicit / Ja se cfare propozon ai qe te behet..

-Eksperti Austriak e hudh poshte Open Ballkanin e Rama-Vucicit / Ja se cfare propozon ai qe te behet..

-Eksperti austriak Gunther Fehlin.ger në një shkrim të tij autorial ka pro.pozuar Ballkanin Evropian, duke hedhur po.shtë Ballkanin e Hapur.

Ai ka përmendur dë.met që mund të shkaktohet nga Ballkani i Hapur, ku për.fituesi më i madh mund të jetë Serbia. Në këtë rast, ai shkruan se ‘është e pa.kuptueshme se pse Shqipëria po tallet ende me Serbinë në Ba.llkanin e Hapur’.
Ai ka përmendur edhe përfitimet që Kosova mund të ketë krahas Ba.llkanit Evropian.Shkriimi i plotë:Ball.kani Evropian në vend të Ballkanit të Hapur.Është koha për Ball.kanin Evropian. Kjo është përgjigja ndaj luftës së Rusisë kundër Ukrainës dhe për.gjigja ndaj nismës së Beo.gradit, Ballkani i hapur, një Ballkan i hapur ndaj Rusisë dhe Kinës, të udhë.hequr nga Serbia e riarmatosur.

Ballkani Evropian është për.gjigja. Bashkimi Doganor dhe Monetar janë 5 për shtetet e Ba.llkanit Perëndimor me për.jashtim të Serbisë. Të 5, 3 aleatët e NATO-s dhe të dy, Bosnja dhe Kosova, të cilët shpre.sojmë se do të ftohen në NATO në vi.tin 2022 në Madrid, do t’i ba.shkohen Bashkimit Doganor të BE-së sipas mo.delit të Turqisë dhe Shqipërisë, Maqedonia e Veriut dhe Bosnja do të nxje.rrin euron në vitin 2023 pas Mo.delit të Malit të Zi dhe Kosovës në 2002. Ky është Ballkani Evropian. Dhe të gjithë anë.tarët e bashkimit doganor dhe mo.netar të Ballkanit Evropian marrin premtimin e BE-së për t’u bashkuar me BE-në më së voni deri në vi.tin 2029.

Ky është Ballkani i ha.pur ndaj Evropës dhe jo ‘Ballkani i Hapur’ i ha.pur për armë nga Rusia dhe Kina dhe jo Ballkani i Hapur në të cilin Serbia ndan të gjitha të dhënat e ndje.shme shtetërore të shteteve ballkanike me Rusinë dhe Kinën. Ballkani Evro.pian është anëtarësim në tregun e punës të BE-së dhe në tre.gun e brendshëm të BE-së menjëherë nga viti 2022. Politika e mbyll.jes dhe shtyrjes së BE-së e viteve të Mer.kelit i ka lejuar Serbisë këtë iniciativë Ballkani i ha.pur që të çon në lindje dhe në një qorrsokak. Serbia si.gurisht nuk do t’i bashkohet BE-së për sa kohë që Serbia qën.dron me Rusinë.Është e pakuptueshme se pse Shqipë.ria po tallet ende me Serbinë në Ballkanin e Hapur.

Fakti që Mali i Zi tani po men.don gjithashtu t’i bashkohet Ballkanit të Hapur Serb dhe të izo.lojë më tej Bosnjën dhe Kosovën, tani mund të shpje.gohet me zhgënjimin e të gjithë Ballkanit me politikën krejtë.sisht të dështuar të shtyrjes së zgje.rimit të BE-së.Tani pas zgje.dhjeve në Francë dhe si përgjigje ndaj luftës së Rusisë ku.ndër Ukrainës dhe zgjerimit, nevojitet një Po e qartë për Ballkanin Evro.pian. Kushdo që është ose dëshiron të jetë në NATO, mund të anë.tarësohet menjëherë në Bashkimin Doganor të BE-së dhe të pre.zantojë euron si monedhë dhe më pas të anë.tarësohet në BE 2029. Dhe Serbia do të jetë e izo.luar deri në kthesën në Perëndim. Ky është Ball.kani Evropian dhe duhet të vijë tani.

Eksperti Austriak e hudh poshte Open Ballkanin e Rama-Vucicit / Ja se cfare propozon ai qe te behet..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *