EKSKLUZIVE/ Kete sekret qe sapo e shpalosi per here te pare EKSKLUZIVISHT Azem Vllasi per Arkanin po “dridh” serbet dhe me se shumti Donika Gervallen sepse…

-Vllasi: Kam dëgjuar se Arkani is,hte ai qe e ‘hoqi qafe’ Jusuf Gërvallën.Avoka,ti Azem Vllasi, ka folur për vh,rasj,en e Jusuf Gervalles.Vlla,si thotë se dihej që Jusuf Gërvalla ishte patriot dhe atdh,etar dhe se e kishte të pam,undur të zhvillonte aktivi,tetin në Kosovë.“Dyshimet e para për vh,ras,jen e tij ishin se këtë e bënë shërbi,met jugosllave pasi ato eI,iminon,in në emigracion edhe njerë,zit e Kroacisë siç ishin ust,ashët”, tha ai në emisionin “Kojshia Show”.Vllasi thotë se nuk kishte info,rmacione se Jusuf Gërvalla ishte i intere,suar për veprime kundër shtetit të atëher,shëm të Jugosllavisë.“Asgjë nuk më ka rënë të dëgjoj më detaj,isht por shërbimi jugosllav i atëhershëm kis,hte persona të shënj,estruar për të eI,imi,nuar. Për atë listë kishin njohur vetëm 2-3 persona. Shërbimin e Kosovës apo repu,blikave tjerë nuk i ka pyetur askush. Shef kryesor i sigurimit shtet,ërorë i asaj kohe ishte Nistane Dollanc. Thuhet se si eI,imi,nu,es për dikë në emigra,cion ishte Arkani. Arkani ishte njeri i UDB-së. Por kre,jt kjo që po e them është nga ajo që e kam dëgj,uar”, deklaroi ndër të tjera Azem Vllasi.

EKSKLUZIVE/ Kete sekret qe sapo e shpalosi per here te pare EKSKLUZIVISHT Azem Vllasi per Arkanin po “dridh” serbet dhe me se shumti Donika Gervallen sepse… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *