E TURPSHME / Ja qfare po tenton te beje Specialja ndaj Kosoves – Flet avokati i Hashim Thaçit

Në Gj,y,kat,ën Sp,ecia,le nuk janë duke janë duke u gj,yku,ar individët, është duke u gj,yk,uar historia, nar,rac,ioni i lu,ft,ës dhe e ardhmja e Kosovës. Në një intervistë për Ekonomia Online, Pierre Prosper, av,okati i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi ka thënë se në Hagë ka ten,den,cë për të ris,hkr,uar historinë e Kosovës nga një Gj,yka,të, e cila po e gj,yk,on pop,ulli,n që vet e ka krij,uar.Ai thotë se mb,roj,tja tas,hmë ka hu,mb,ur besimin në një Pr,oku,ror,i, e cila fs,heh do,kum,ent,et shf,ajës,ue,se për krer,ët e UÇK-së.

Në këto rret,hana, Prosper i bën thirrje Qeverisë së Kosovës, Bashkimit Evropian, Sh,oqëri,së Ci,vile dhe qytetarëve të Kosovës që të mo,nitor,ojnë punën e kësaj gj,yka,te.Ai kërkon që po,pulli i Kosovës të ketë pro,nësi në këtë pr,oces, duke u përfshirë, meqë ky pr,oces do të përc,akt,ojë të ardhmen dhe fa,tin e Kosovës.Pierre Prosper, në tri de,ka,dat e fundit si ambasador i SHBA-së për kr,im,e l,uft,e, ka marrë pjesë në kr,iji,min e shumë Tr,ib,unal,eve, Gj,ykat,ave Hib,ri,de në H,agë dhe në botë, duke pas një bag,azh të jash,tëza,kon,shëm në sist,em,in e drej,tës,isë ndërkombëtare.

E TURPSHME / Ja qfare po tenton te beje Specialja ndaj Kosoves – Flet avokati i Hashim Thaçit

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *