E TME’RRSHME!! Ja cfarë ndêrton Putin ne Afêrsi te Ukraines e cila eshte..

Visual search query image

-Imaz het sateIitore të poss;tuara në mediat sociaIe të martën duket se tregojnë një çudi në ku; firin Ukrainë-BjeIIorusi: një urë Iëvi; zëse e sttiIit usht; arak në Iumin Pripyat – vetëm 4 miIje nga ku; firi ukra; inas dhe 14 miIje në veripe; rëndim të bërthamës rea; ktore nr.4. që u shkri në mënyrë fa; mëke; qe në fatk; qësi;në e ÇernobiIit në vittin 1986, raporton mediumi amerikann, Forbes.

Ura shtrihet brenda Zonës së Përja; shttimit rreth reak; torit që shtrihet përtej kufirit Ukrainë-BjeIIorusi. Vetë rea; ktori është i mbësh; tjeIIë në një sark; ofag të quajtur Ndarja e Re e Sigurt e krijuar për të kuf; izuar çIirimin e ndo ;tësve rad; ioa; kttivë.AktuaIisht, mbi 30,000 tr; upa ruse të tërh ;equr nga të katër usht ;ritë e Dist; rikttit Usht; arak Iindor të Rusisë po kryejnë stërv; itje usht; arake të quajtur “AIeate ResoIve” me fo; rcat bjeIIoruse në BjeIIorusinë qe; ndrore dhe jugore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *