E PAPRITUR/ Tani pas Ukraines , Putini ia Ieshon syte edhe Moldavise , ja cili do te jete pIani i rradhes..

-E PAPRITUR/ Tani pas Ukraines , Putini ia Ieshon syte edhe Moldavise , ja cili do te jete pIani i rradhes..

-Lu fta në Ukrainë mund të shpër.ndahet edhe më gjerë.Një men.dim është në Moldavi, aty ku disa ditë më parë u re.gjistruan disa shpë rthime. Bëhet fjalë për në Transnistria, që në vi.tin 1990, kur rajoni i vogël i shkë.putur shpalli pav arësinë nga Moldavia.

Paraqitjet janë ma.shtruese megjithatë: në ditët e fundit ky territor i pa.njohur ndërkombëtarisht, pro-rus me 400,000 banorë në Evropën Jug.lindore është bërë një fokus i një shqyrtimi ur.gjent global mes fr ikës se Kremlini do ta përdorë atë për të zgjeruar luf.tën e tij përtej Ukrainës.
Alarmi u ra kur një komandant i lartë rus dek.laroi se “operacioni special” i Moskës synonte të kri.jonte një urë tokë.sore nga Donbasi në Transnistria , një lëvizje që do të mby ste gjakun eko.nomik Ukrainës dhe do të tërhiqte Moldavinë në konf.likt. Si shkas, media shte tërore ruse filloi të botojë artikuj duke pre.tenduar se rusishtfolësit në Moldavi po shtypen – një pre.tendim që Kremlini e përdori për të justifikuar push.timin e Ukrainës në shkurt.

Më pas, javën e kaluar, erdhën një seri sul.mesh misterioze brenda Transnistrisë që synonin se.linë e sig urisë shtetë.rore dhe dy kulla radioje të epokës sov jetike. Tran.snistrianët dhe rusët thanë se ukrainasit ishin pas tyre.
Ukrainasit fajë.suan rusët, veçanërisht FSB-në, agjencia kryesore pa.sardhëse e KGB-së.
Qeveria e Molda.visë, e kapur në mes dhe duke u përpjekur dësh.përimisht të shmangë tërheqjen në një Iu ftë që nuk ka kap acitet për ta luf.tuar, tha vetëm se fraksionet në rajonin Transnistrian ishin pas sul.meve.
Ndryshe nga Ukraina, Molda.via e ka bërë të qartë se vendi nuk ka interes për t’u ba.shkuar me NATO-n. Por në mars Moldavia filloi përpjekjet për t’u ba.shkuar me Bashkimin Evropian dhe ka pranuar qindra mijëra re.fugjatë ukrainas që nga fillimi i luf.tës – më shumë për frymë se çdo komb tjetër.
Gjasat për të ruajtur sta.bili tetin duke qëndruar asnjanës në konf liktin më të gjerë po bëhen më të largë.ta çdo ditë.

“Unë mendoj se ky ekuilibër deli.kat është gjithnjë e më i vështirë për t’u ruajtur,” tha Na.talia Gavrilita, kryeministrja moldave, në një inter.vistë në Kishinau, kryeqytet. “Dhe ka rreziqe, rreziqe të rën.dësishme për sigurinë e Moldavisë, për eko.nominë e Moldavisë, për kohezionin social dhe sta.bilitetin e qeverisë.”
Ndërsa Moldavia luf.toi për të mbajtur kontrollin e situatës, Transnistria u mo.bilizua, duke shpallur një gjendje të jashtë.zakonshme 15-ditore dhe duke ndaluar hyrjen e turistëve. Në një vizitë të fshe.htë javën e kaluar, ne pamë postblloqe të sapokrijuara në hyrjet e Tira.spolit, kryeqyteti de facto, të ruajtura nga burra në ka.puç që mbanin kalla.shnikovë. Blloqe betoni dhe thasë me rërë ishin grumbulluar në kryqë.zime rrugore.
Një rrjedhë e va.zhdueshme e prop agandës së pabazë të televizionit rus i ka lënë banorët vendas të tme.rruar se një luzmë ultra.nacio nalistësh shumë të armatosur nga Ukraina do të derdhen mbi kufi për t’i shkatë.rruar ata.

Në atë mjedis, disa thonë se ata dëshirojnë mbroj.tjen e ush trisë ruse.
“Do të ishte më mirë që rusët të vi.nin dhe të na ndihmonin,” tha Dima, 20 vjeç, i cili kishte fli.rtuar me një nga fqinjët e tij në një shesh të vo.gël të qytetit. “Unë jam i shqetësuar se ukrainasit do të sul.mojnë, se do të ketë një Iu ftë dhe se unë do të duhet të luf.toj.”
Pavarësisht pretendimeve ruse se Mol.davia po kërkon të bashkohet me Rumaninë dhe të de.tyrojë transn istrianët të ndalojnë së foluri ru.sisht, të cilat qeveria në Kishinau i mohon – Moldavia dhe Tran.snistria kanë bashkëjetuar në mënyrë paqësore që nga për.fundimi i një lu fte të shkurtër mbi territorin në vitin 1992. Tregtia dhe udhë.timet ndërmjet territoret e kontestuara dhe pjesa tjetër e Molda.visë vazhdon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *