E PAPRITUR/ Shtetet më të fu qishme të botës G7 po i përgatisin Putin-it ramjen më të madhe ! Ja cfarë po i bëjnë tani..

 


-E PAPRITUR/ Shtetet më të fu qishme të botës G7 po i përgatisin Putin-it ramjen më të madhe ! Ja cfarë po i bëjnë tani..

-Udhëhe qësit e vendeve të G7-ës u zotuan të ulin gradu.alisht ose të ndalojnë impo rtin e karb urantit rus ndër sa u takuan me Pres identin e Ukrainës Volodymyr Zelenskyy për të theksuar mbështe.tjen e tyre dhe për të treguar unitetin e ale atëve perën dimorë në Ditën e Fi tores në Evropë e cila shënon dorë.zimin e Gjermanisë naz iste në vitin 1945.

Ulja e furni zimit me kar burant nga Rusia do të god.asë fort në art erien kryesore të eko nomisë së Presidentit Putin dhe do ti mohojë atij të ardhu rat që i duhen për të fin ancuar Iu ftën thuhet në një dekla ratë të vendeve G7 ku janë anëtarë Shtetet e Bash kuara Britania Kanadaja Gjermania Franca Italia dhe Japonia. Do të sigur ohemi që të veprojmë në kohën e duh.ur dhe me rregullin e duhur në mënyra që do ti ofr ojnë botës kohë për të sigu.ruar furni zime alt ernative thanë ata.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *