E PAPRITUR / Kjo Qfare I Tha Kryeministri Norvegjez Albin Kurtit Per Serbet Po Trondit Vendin

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, po që,ndron në vizitë zyrtare në Norvegji. Sot gjatë di,tës u takua me kryeministrin norvegjez Jonas Gahr Støre. Përveç të tjerash, në ko,mun,ika,tën e zyrës së kryeministrin norvegjez, shprehet zhg,ënj,imi i tij që Kosova s’lej,oi mb,ajtj,en e zgje,dhj,eve serbe në te,rrit,ori,tn e saj.“Kjo mund të zgj,idh,et vetëm përmes dialogut të udhëhequr nga BE-ja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshjet ek,zist,uese duhet të zb,atohe,n dhe të dyja palët duhet të për,mba,hen nga veprimet që ulin besimin mes tyre. Prandaj, shf,rytëz,ova ras,tin g,jatë tak,imit tonë për të sh,pr,ehur zhg,ënji,min tim që Kosova nuk po le,jo,nte që zgjedhjet serbe të 3 prillit të or,gan,iz,ohes,hin në të njëjtën mënyrë si zgje,dhj,et e mëparshme”, tha Støre.Diskutimet mes dy kryeministrave u fo,kus,uan në mbë,shtetj,en e Norvegjisë për Kosovën dhe dialogun e leh,tës,uar nga BE-ja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ata gjithashtu di,skut,uan se si të fo,rco,het ba,shkëpun,imi në zhvillimin ekonomik dhe social.

“Ne nuk mund ta marrim si të mi,rëqe,në sta,bil,it,eti,n në Ballkanin Perëndimor. Çë,sht,et e pazgjidhura që da,toj,në nga vitet 1990 mund t’i vënë sërish fl,ak,ën raj,on,it”, tha kryeministri Støre.Shefat e mi,sio,ne,ve të Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar, Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në Kosovë, kanë sh,preh,ur po ashtu sh,qet,sim,et e veta për mo,slej,imin e mb,aj,tjes së zgj,ed,hjeve serbe në Kosovë.Propozimi i Quint-it ishte që zy,rtar,ët ndë,rli,dh,ës të Kosovës dhe Serbisë të pë,rdor,en si ka,na,li i ve,tëm zy,rtar i kom,uniki,mit ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe Qeverisë së Serbisë, për të pë,rcje,llë kërkesat e Serbisë tek au,tor,ite,tet kosovare.

E PAPRITUR / Kjo qfare i tha Kryeministri Norvegjez Albin Kurtit per Serbet po trondit vendin – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *