E PAPRITUR/ Ja sa eshte numri i trupave qe u nisen nga Amerika pas ker’cenimeve te Rusise..

 

-E PAPRITUR/ Ja sa eshte numri i trupave qe u nisen nga Amerika pas ker’cenimeve te Rusise..

-Në një të ardh me të paras hikueshme SHB Aja do të mbajë 100 mijë ush tarë të sta.cionuar në Evropë kjo do të ndodhë nëse Rusia shton kër.cënimet ndaj Sue disë dhe Fin landës ose anët arëve tjerë të NA TOs thanë disa zyrtarë amerikanë.

Numri i ushtarëve amerik anë mund të rri.tet përkohësisht nëse NA TO kryen më shumë stërv itje ushta rake në rajon dhe Shtetet e Bashkuara mund të krijojnë baza shte.së në Evropë nëse mjedisi i sigurisë ndryshon thanë zyrtarët.

Plane të tilla po shqy rtohen pas takimit të djeshëm të lide.rëve të NATOs në Bruksel dhe rekomandimet do të prezan.tohen në samitin e ministrave të Mbrojtjes të NATOs në qershor.

Shte tet e Bash kuara e rritën kontigjentin e tyre në Evropë nga 60,000 ushtarë para push.timit rus të Ukrainës në rreth 100.000 ush tarë fo rcat që u bashkuan pas push.timit të Ukrainës u vendosën kryesisht në vendet e krahut lindor të N ATOs.

E PAPRITUR/ Ja sa eshte numri i trupave qe u nisen nga Amerika pas ker’cenimeve te Rusise.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *