E FUNDIT / Pen tagoni ben te ditur : Ukraina ka marre edhe av ione shtese , ja per cfare behet fjale…

-Sekre tari i shtypit të Pentagonit John Kirby në një konf.erencë për shtyp ka dekl aruar se Ukraina ka marrë av ionë shtesë Amerika po punon për të çuar ar mët në Ukrainë me shpejtësi të paprece.dentë tha një zyrtar i lartë i mbr ojtjes më herët.

Që nga fillimi i push timit admi nistrata Biden ka autor.izuar 2.3 mil iardë dol larë dërgesa ar mësh dhe pajisjesh në Ukrainë të nxjerra nga inven.tarët e SHBAsë si dhe 300 mi lionë dol larë të tjera si pjesë e Inicia tivës së Ndihmës për Sig urinë e Ukrainës e cila blen ar më nga prodhuesit.

Proc esi i autorizimit të dërgesës së pajis.jeve nga inventarët ush tarakë amerikanë në vendet e tjera, i cili ka marrë javë ose muaj në të kalua rën mund të zgjasë jo më pak se 48 deri 72 orë tha zyrtari.

Sekret ari i Mbrojtjes më pas nënsh.kruan një memorandum që miraton tërheqjen e inventarit të SHBA Presidenti i SHBA drejton tër heqjen dhe Sekretari i Shtetit i SHBA nënshkruan një memora.ndum që udhëzon Departamentin e Mbr ojtjes ta ekze kutojë atë më në fund DSCA nxjerr urdhrin për të ekze kutuar tërheqjen.

E FUNDIT / Pen tagoni ben te ditur : Ukraina ka marre edhe av ione shtese , ja per cfare behet fjale… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *