E FUNDIT/ Ja arsyeja se perse Serbia nuk mundet dhe nuk guxon te dergoje ush tare ne Kosove e cila eshte..

-E FUNDIT/ Ja arsyeja se perse Serbia nuk mundet dhe nuk guxon te dergoje ush tare ne Kosove e cila eshte..

-Marrë veshja e Kumanovës ose Marrëveshja ushta.rako tek nike në Kumanovë i dha fund dhu nës serbe në Kosovë si një para kusht për ndaljen e bom bardimeve të NAT Os mbi caqet str ateg jike serbe me këtë marrë veshje Ser.bia detyrohej të tërheqë të gjitha for cat e saj po licore dhe usht arake nga Kosova.

Marrë veshjen e Kumanovës ndërmjet NA TOS dhe RFJsë e nën.shkrua më 9 qershor 1999 hyri në fuqi më 11 qershor 1999 atë e nën shkruan Michael Jackson, komandanti i parë i KFORIit në Kosovë dhe ish shefi i Sht abit të Ar.matës së Serbisë gjen erali Neb ojsha Pavkoviq i aku zuari i Ha gës për krlme Iu fte dhe gjen ocd.

Ndër të tjera në Marrëveshje parashihej: që nga Kosova të largo.hen të gjithë pers onat dhe organi zatat me aftësi militare duke për fshirë ar matën e rregullt dhe for.cat e marinës civilë të armatosur param ilitarë for cat ajrore garda kombë.tare policia kufitare reze rvistët policia ushtarake shërbimet infor.mative MUPit pol icia lokale speciale antirebe.liste antite rror iste dhe çdo grup i përcaktuar kështu nga KFORi u caktua një zonë sigurie ajrore 25 kilometra për.tej kufirit të Kosovës e ndërsa në pikën u caktua një zonë 5 kilo metrash përtej kufirit me RFJnë që nuk guxonte të vendosen ar.matimet e rënda dhe ushtria përveç ushtarët kufitarë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *