Dridhja E Madhe Qe Po I Vjen Serbise Nga SHBA-Te Po Habit Gjithe Ballkanin

Ambasada e Sh BA-sē: Tē pa,pranueshme suI,met ndaj PoI,icisē, mediave dhe civilēve.Njē zē,dhēnēs i Ambasadēs sē Shte teve tē Bash kuara nē Prishtinē nē njē pēr,gjigje pēr Gazetēn Express ka thēnē se Ua shin,gtoni ēshtē i shqetēsuar me mēnyrēn se si ēshtē kundēr,shtuar sot pēr,pjekja e institucioneve tē Kosovēs pēr tē vendosur rend dhe li gj nē tē gjithē terri,torin e Kosovēs.“SH BA’ja ēshtē e shqetēsuar nga pēr,gjigja qē ju dha sot a ksio,neve pēr zbatimin e li gjit tē Kosovēs nē terri,torin e Kosovēs. E gjithē d huna, e drejtuar qoftē ndaj autori,teteve, mediave, ose qytetarēve, ēshtē e pa,pranueshme dhe duhet tē hetohet dhe ndiqet penaI,isht deri nē zbatimin e plotē tē li gjit. Bējmē thirrje pēr qetēsi”, ka thēnē ky zē,dhēnēs pēr Express i pyetur pēr zhvillim,et e ndodhura gjatē a ksio,nit tē PoI,icisē sē Kosovēs kundēr kon traban,dēs nē veri tē Kosovēs.

Dridhja e madhe qe po i vjen serbise nga SHBA-te po habit gjithe Ballkanin – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *