Deputeti Serb Ia Jep Alarmin Serbise / ”Kosova Po Ar Matoset Qe Ta Marre Ne Kontrolle Veriun”


Deputeti i par.lamentit serb, Millovan Drecun ka deklaruar për se “Prishtina po për.piqet të furnizohet me shumë sisteme armatimi dhe se, nëse shi.kohen planet të cilët po zhvillohen në kuadër të Forcës së Si.gurisë së Kosovës, dhe kur të shikohet armatimi të ci.lin Kosova po e kërkon, është e qartë se kanë plane agre.sive ndaj veriut të Kosovës”.

Drecun thekson se kjo shi.het edhe nga armatimi i shpejtë i pjesë.tarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës.
“Po shfrytëzohet situata e re gjeo.politike në nivel ndërkombëtar, për shkak të luf.tës në Ukrainë dhe Prishtina po për.piqet të marrë shumë sisteme të reja armatimi. Kur shikohen planet që po zhvi.llohen brenda FSK-së dhe kur shikohen ar.mët që po kër.kon Prishtina, e shihni se kanë plane agresive ndaj veriut të Kosovës”, pretendon Drecun.
Ai thotë se “for.macioni që duhet të jetë një ush.tri e ardhshme e Kosovës tashmë është i integruar në strukturat e NATO-s, sepse ata marrin pjesë në stërvitje ush.tarake dhe trajnohen nga instruktorët e NATO-s, sepse e gjithë struktura or.ganizative është e vendosur sipas standardeve të NATO-s dhe sepse ar.mët i marrin nga vendet e NATO-s”.

“Atëherë e kuptoni se kundër kujt kanë për qëllim të luf.tojnë? Kundër Shqipërisë? Kundër Maqedonisë së Veriut? Kundër Serbisë? Si.gurisht që jo. Qëllimi i tyre i vetëm është që me forcë ta vënë Kosovën veriore nën ko.ntroll, por nuk mund ta bë.jnë këtë me njësitet speciale po.licore ekzistuese”, ka thënë Drecun.
Ai ka pre.tenduar se “janë vërejtur aktivitetet e inteligjencës së pjesë.tarëve të KFOR-it në veri të Kosovës, ku në bisedime me për.faqësuesit politikë të popullit serb po përpiqen të kup.tojnë se si do të reagojnë serbët nëse aty shfaqen pjesë.tarë të “të ashtuquajturës” Forcës së Sigurisë së Kosovës”
Deputeti serb ia jep alarmin Serbise / ”Kosova po ar matoset qe ta marre ne kontrolle Veriun” – Online (trendeonline.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *