DemoraIizohen ush taret Rus / Putin-it ia kthejne shpinen edhe ush taret rus, nuk po degjojne ur dhrat sepse..

-DemoraIizohen ush taret Rus / Putin-it ia kthejne shpinen edhe ush taret rus, nuk po degjojne ur dhrat sepse..

-Ushtarët e demor alizuar rusë në Ukrainë kanë rrë.zuar aks identa lisht avi onin e tyre kanë sabo tuar pajis jet e tyre dhe kanë refuzuar të zba.tojnë urdhrat sipas Jeremy Fleming drejtor i agj encisë së spiu nazhit në Mbr etërinë e Bashkuar.

Shefi i spiu nazhit britanik pritet që në një fjal.im të rrallë në Australi të bëjë publ ike këto të dhëna, derisa sipas tij kjo tregon se presi denti rus Vladimir Putin nuk ka ditur ta vlerësoj situa.tën në mënyrën e duhur në Ukrainë.

Në këtë fjalim gjith ashtu pritet që ai të tregoj se njësia Ëagner po përga.titet të dërgojë një numër të madh tru pash për të lu ftuar krah rusë ve. Ata ka të ngjarë të për.doren si ushqim për top në përpjekje për të kuf izuar humbjet ushta rake ruse.

Fleming do zbulojë indika cione se suI.muesit kib ernetikë rusë po kërkojnë obje ktiva në vendet që kun dërshtojnë lu ftën e Rusisë në Ukrainë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *