Çmendet“ Serbia Nga Kjo DekIaratë E Gjuriqit, Serbia T’u Kërkojë FaIje Shqiptarëve!

 


Çmendet“ Serbia Nga Kjo DekIaratë E Gjuriqit, Serbia T’u Kërkojë FaIje Shqiptarëve!

rfaqësues të Konventës Kombëtare për BE-në kanë biseduar me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, për Kosovën, në kuadër të di.alogut të brendshëm për Kosovën.

Sipas Dushan Milenkoviqit, nga Qendra për Dia.log Shoqëror dhe Nisma Rajonale, “është e dom osd oshme që shkëmbimi i konces.íoneve në dial.og të bëhet me drej.tësi. Ajo që ka rëndësi të veçantë është Asoci.acioni në th elb i fuqíshëm i komu.nave serbe, mbro.jtja e trashëg.imisë kult urore, si dhe përfshírja e serbëve të Kosovës në dialog”.

Milenkoviq thotë se Asociaci.oni duhet të formohet asisoj “që të bëjë të mundur mbet.jen e serbëve (në Kosovë), të bëhet e mundur ko.mpetenca e kzekutíve që Prishtina e kundë.rshton, si dhe financimi i pandër.prerë nga Beogradi, deri sa të mos f orc ohet sek.tori privat në shk allë të mj aftu eshme”.

Ivan Gjuriq, nga Iniciativa e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut, ka thënë se për zgjidhjene kon fl.íktit të Kosovës duhet të merret parasysh se cili ka qenë shk.aku i shpa.IIjes së njëanshme të pavarësisë së Kosovës.

Çmendet“ Serbia Nga Kjo DekIaratë E Gjuriqit, Serbia T’u Kërkojë FaIje Shqiptarëve! – Drejtpërdrejt (liveportal24hr.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *