Azem Vllasi Shpalos Të Gjitha Të Vërtetat Për ‘Shpihunin’ Rrahman Morina Duke Thene Se Ai…

-Azem Vllasi, ish krye tar i Komit etit Krah inor të Kos ovës, ka folur edhe për v.d.ek jen e Rrahman Morinës.Azem Vllasi në emisi onin “Kojs hia Show” thotë se Rrah man Mori na sa ka qenë gj.allë ka qenë në shër bim të Beo gradit.“Edhe kur ndodhi okupimi klasik nga Serbia, të gjithë shqip tarët ishin në një rën anë, ndë rsa ai mbe ti në anën e Serbisë pa asnjë shqiptarë rreth veti dhe si i till ë edhe nderroi jete”, tha Azem Vllasi ne emisionin “Kojshia Show”.Azem Vllasi thotë se ishte në dijeni për probl emet shë.ndet.ësore që i kishte Rrahman Morina.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

“Në mble dhjen e fundit Kon ferenca Krahinore e Lidhjes Komuniste të Kosovës syn onte që ta ndr yshonte emrin në Part ia Social iste e Ser bisë për Kosovë dhe Metohi. Me sa e di unë Rrahman Morinës ia kishin përgat itur një vend pune në Mini strinë e Punëve të Brend shme të Ser bisë si shen jë fa lënd erimi që ua ka kryer të gjitha punët e pi.s.ta në Koso vë.Nga fundi i mbledhjes Rrahman Morina v.d.iq.Unë privatisht isha në dijeni se ai ka disa pr.obl.eme shë.ndet.ësore me zemrën.Kamera e ka kapur që ai ka mbyllur sytë dhe pas tri-katër or ësh është kon statuar v.de.kja e tij. Nuk ka asnjë mi ster për vd.ek.jen e tij”, tr egon m ë tej Azem Vllasi.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Azem Vllasi Shpalos Të Gjitha Të Vërtetat Për ‘Shpihunin’ Rrahman Morina Duke Thene Se Ai… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *