Albin Kurti “Dridh” Serbine Me Kete Qe Tha Per FSK-Ne

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti mori pjesë në ceremoninë e ce,rtifi,kimi,t të 190 re,kr,utë,ve të Fo,rc,ës së Sigurisë së Kosovës.Ai para tyre tha se sot po rr,it,et dhe ngr,it,et edhe më tej ush,tr,ia jonë.“Dita kur ju betoheni t’i shë,rb,eni atdheut tuaj, popullit tuaj, me kr,ena,ri dhe nder, është dita kur e gjithë Kosova merr fo,rc,ë të re dhe fiton vullnet të shtuar. Shë,rbi,mi i juaj vet,ëmo,hue,s është ins,pi,ri,m dhe t,reg,ue,s më i çil,tër i atd,hed,ash,uri,së dhe për,kusht,i,mit ndaj vler,ave të sh,te,tit dhe popullit tone. Sot po rri,tet dhe ng,rit,et edhe më tej us,htr,ia jo,në”, u shpreh Kurti.Re,kr,utë,ve të ri,nj ai u tha se detyra e tyre është fisnike sepse i shër,be,jnë paqes së qëndrueshme dhe vl,erave d,emok,rat,ike, përcjell Klankosova.tv.“Nga sot, ju jeni pjesë e një fo,rc,e që i shë,rben popullit të saj pa,qe,da,shës, Fo,rcë,s e cila është bos,hti i fu,q,ish,ëm i shtetit të Kosovës dhe partner i pal,ëkun,dur i shteteve mike. Detyra juaj është më fisnike sepse ju i sh,ërb,eni pa,qes së qëndrueshme dhe vl,era,ve demokratike, shtoi kryeministri”, shtoi ai.Në fund, kryeministri Kurti u bëri thirrje re,krut,ëve të rinj që të inv,esto,jnë në veten e tyre, të mësojnë dhe stë,rvit,en, shër,bejnë me huma,nite,t dhe di,nji,tet, luf,to,j,në me g,uxi,m dhe të bëhen ush,t,r të fo,rt,ë të us,ht,ri,së së f,uqi,shm,e të Kosovës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *