AIbin Kurti gjate takimit me nje kong resist Amerikan dridhe gjithe vendin me dekIarate per rrez’ikun ne rajon pas Iuftes ne Ukraine duke thene se..

 

-AIbin Kurti gjate takimit me nje kong resist Amerikan dridhe gjithe vendin me dekIarate per rrez’ikun ne rajon pas Iuftes ne Ukraine duke thene se..

-Krye ministri i Kos ovës Albin Kurti i ka vazh.duar takimet në SHBA me kong resistë e poli tikanë të ndryshëm. Ai sot e ka takuar edhe kongre.sistin amerikan, Mondaire Jones me të cilin kanë biseduar edhe për sig urinë në rajon pas fillimit të lu.ftës në Ukr ainë.

Kurti gjatë takimit ka pë rsëritur kërkesën e Kosovës që kampi usht.arak në Bo ndsteel të kthehet në bazë të përhershme usht arake të SHB Asë në Republikën e Kosovës.

Krye ministri vuri theksin te kër.cënimi për sig urinë e Kosovës dhe raj onit që mund ti vijë nga ale anca usht arake e Serbisë me Rusinë dhe për.sëriti kërkesën që kampi usht arak Bon dsteel që ndo dhet në Kosovë të kthehet në ba zë të përhershme usht arake të Shtet.eve të Bas hkuara të Ame rikës thuhet në njof timin e Zyrës për Media të Kryeministrisë.

 

AIbin Kurti gjate takimit me nje kong resist Amerikan dridhe gjithe vendin me dekIarate per rrez’ikun ne rajon pas Iuftes ne Ukraine duke thene se.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *