A po fillon Iu’fta edhe ne MoIdavi / Vjen Iajmi qe po dridhe gjithe boten i cili thote se Rusia do te..

 

-A po fillon Iu’fta edhe ne MoIdavi / Vjen Iajmi qe po dridhe gjithe boten i cili thote se Rusia do te..

-Inci denti vjen disa ditë pasi Moska tha se vendi separa.tist moldav mund të tërhiqet në lu ftën në Ukrainë shpër th imet god itën ndërtesën që strehon shërbi.met e sig urisë të republikës sep aratiste moldave të Transnistrisë të hënën disa ditë pasi Moska tha se rajoni i mbësh tetur nga Rusia mund të tërhiqej në lu ftën në Ukrainë.Transnistria e cila kontro llohet nga sep aratistët pro rusë dhe strehon bazat e trup.ave ruse dhe depot e ar mëve kufizohet me Ukrainën perëndimore ajo shihet si një pikë e mundshme në rri.tje të ten sioneve midis Moskës dhe perëndimit që janë rritur që nga push timi i Ukrainës nga presi.denti Vladimir Putin dy muaj më parë.

Një koman dant i lartë rus tha javën e kaluar se lëvizja e ushtrisë ruse për të kapur Ukrainën jug.ore do të hapte një rrugë tjetër për në Transnistria. Moska ka poh uar se ka edhe raste të shtypjes së popu.llatës rusishtfolëse në Transnistria një argument që u përdor për të justi.fikuar pus htimin e Ukrainës.Shpër thimet brenda ndërtesës ku ndodhet Mini.stria e Sig urisë Shtetërore e Transnistrisë në Tiraspol u shkaktuan nga një su lm me granatë me raketa thanë autoritetet e rajonit. Foto grafitë e ndara nga autoritetet transnis.triane dukej se tregonin një grana tëhedhës me raketa të mbetur në rrugë jashtë ndërtesës nuk janë dhënë detaje se kush mund ta ketë kryer sulmin.

Ka dritare të thyera në kat.et e sipërme nga dhomat buron tym tha qeveria e Transnistrisë në një dekla ratë. Një ekip hetimor xhenier zja.rrfikës mjekë të amb uIancës dhe spe cialistë nga shërbime të tjera të urg jencës janë në vend tha ai duke vënë në dukje se nuk ishte raportuar për vik tima.Qeve ria e Moldavisë në Kishinau tha në një deklaratë se ishte e shqetësuar për inci.dentin dhe bëri thirrje për qetësi në rajon. Qëllimi i inci dentit të sotëm është të krijojë prete.kste për të ten sionuar situatën e sigurisë në rajonin e Transnistrias i cili nuk kontro llohet nga aut oritetet kushtetuese shtoi ai.

 

A po fillon Iu’fta edhe ne MoIdavi / Vjen Iajmi qe po dridhe gjithe boten i cili thote se Rusia do te.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *