A po fillon edhe ne Lituani ? Presidenti i Lituanise con pesh gjithe boten, kerkon mbrojtje totale ne vendin e vet…

Presi denti i Lituanisë, Gitanas Nauseda deklar.oi se vendi i tij duhet të për gatitet për mbrojtje totale në të gjitha nivelet. Në të gjitha nive let duke filluar nga NATO e deri te çdo qyte.tar duhet të përgatitemi për mbrojtje të plotë univer sale. Shtetet e Baltikut duhet të for.cohen për të mos i lënë vend askujt për vlerë sime të gabuara, deklaroi Nauseda.

Ai më tutje shtoi se sot dety.ra kryesore është brenga për sigurinë eko nomike dhe sociale të vendit. Në lidhje me këtë Lituana plan.ifikon të shtojë shpenzimet në fushën e mbroj tjes të shtojë numrin e rezervistëve të modernizojë ar.matimin dhe sistemet e mbrojtjes kundër ajrore.

A po fillon edhe ne Lituani ? Presidenti i Lituanise con pesh gjithe boten, kerkon mbrojtje totale ne vendin e vet… – Online (news426media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *