ZeIensky vjen me dekIarate per Erdoganin / ”Erdogani duhet te vendose se a do te..

-ZeIensky vjen me dekIarate per Erdoganin / ”Erdogani duhet te vendose se a do te..

-Presi denti ukrai nas ka dhënë një inte.rvistë për telev izionin shtet ëror grek ERT, ku ka komentuar Iuf.tën me Rusinë dhe ndikimin e vendeve të treta në për.shkall ëzimin dhe shuarjen e ten sio neve midis Kievit dhe Moskës.
Teksa theksoi se nuk ka asnjë për.parim në lidhje me neg ociatat e pa qes me Rusinë, Zelensky iu re.ferua eva kuimit të ci vil ëve nga fa.brika e çelikut në Mariupol. Ai tha se rusët kanë ten.tuar të çojnë ci vilët e eva kuuar nga Mar iupoli në Rusi.Çështja e Turqisë ishte gji.thashtu një ndër pikat që u dis kutua në inte rvistën e Zelenskyt.

Lideri ukrainas tha se An.karaja mban stan darde të dy fishta, pasi nga njëra anë mbë.shtet Ukrainën dhe nga ana tjetër nuk vendos san.ksione ndaj Rusisë, duke hartuar paketa tu.ristike për rusët.“ Duhet të bëjmë gjith.çka për pasur të gjitha vendet në anën tonë, sepse Ukraina ka nevojë për par.tnerë dhe miq”, tha Zel ensky për tele.vizionin grek.“Lu fta do të për.fundojë kur ne të fit ojmë”.Zelensky tha në mënyrë kara.kteristike se përgjigja në pyetjen “kur do të për fundojë luf.ta” është “kur Ukraina të fi tojë”. Dhe kjo do të ndo.dhë së shpejti,” tha ai.Ai vuri në dukje se Uk raina nuk dë.shiron të jetë e pav arur me fjalë, por në vepra.

ZeIensky vjen me dekIarate per Erdoganin / ”Erdogani duhet te vendose se a do te.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *