Zbulohet Letra Sekrete Qe Po E Mbanin Te Fshehur Lideret Ballkanik. Kosova Dhe Shqiperia Te Bashkuara Por Presheva Dhe Ilirida A Jane Pjese E Tyre?

Visual search query image

 

Zbulohet letra sekrete qe po e mbanin te fshehur lideret Ballkanik. Kosova dhe Shqiperia te bashkuara por Presheva dhe Ilirida a jane pjese e tyre? Mediumi slloven Necenzurirano.si ka publikuar sot një dokument që sipas tyre është do.kument diplo,matik jozyrtar që flet për ridefinim të kufijve në Ballk,an, konkretisht shpër.bërjen e Bosnje e Hercegovinës, aneksimin e Republikës Serbe nga Serbia dhe bashkimin e Kosovës me Shqi.përinë.Sipas këtij mediumi një dokument jozyrtar është dërguar nga kryeministri slloven Janez Jansa në Bruksel i cili flet për kufinj të ri në shtetet e Ish-Jugo,sllavisë. Por, askush deri më ta.ni nuk e ka konfirmuar zyrtarisht që presidenti i Këshillit të Bashkimit Evropian, Char,les Michel e ka pranuar një do.kument të tillë nga Sllo,venia zyrtare.

Por ky dokument diplomatik jozyrtar që parasheh shpërbërjen e Bosnje e Hercegovinës, ane.ksimin e Republikës Serbe nga Serbia dhe bashkimin e Kosovës me Serbinë ekzi.ston, të cilin e ka publikuar ky medium slloven.Tek pjesa e dokumentit jozyrtar ku flitet për bash.kimin e Kosovës me Shqipërinë përmendet se në Kosovë 95% e popull,atës dëshirojnë të bashkohen me Shqipërinë dhe se situatë e ngjashme është edhe në Shqipëri.“1.) Bashkimi i Kosovës dhe i Sh,qipërisë. “Në Kosovë, 95 përqind e po.pullsisë dëshiron të bash,kohet me kombin vendas shqiptar të Shqipërisë. Situata është e ngjashme në Shqipëri. Kufiri midis Shqipërisë (një anëtar i NATO-s) dhe Kosovës është praktikisht inekzistent. Pjesa Serbe e Ko,sovës do të ma.rrë status special – duke ndjekur shembullin e Tirolit të Jugut. Është një provincë autonome në Italinë ve.riore, ku shumica e popullsisë është gjermanishtfolëse”, thu,het në doku,ment.Sipas informacioneve të kësaj media dokumenti i titulluar “Ballkani Perëndimor- rruga për.para” është pranuar në zyrën e presidentit Charles Michel në shkurt, dhe nuk dihet zyrtarisht se kush e ka shkruar.“Sipas burimeve tona, sigurisht që nuk është krijuar në Ministrinë Sllovene të Punë.ve të Jashtme. Një pjesë e përmbajtjes së tij supozohet të jetë e shkruar në lidhje me disa informacione në Buda.pest. Sidoqoftë, në qarqet diplomatike të Brukselit po i referohen si një dokument “slloven”, pasi kabineti i krye.ministrit Jansa thuhet të ketë marrë pjesë në dërgimin e tij në adresa të ndryshme. Meq,enëse është një do.kument diplomatik jozyrtar që synon të komunikojë pozicione dhe iniciativa të ndryshme pa karak,ter zyrtar, ai nuk ka as nënshkrim. Ai erdhi tek Charles Michel përmes postës zyrtare diplomatike, kështu që ekzis,tenca e tij mund të mo,hohet pub.likisht në çdo kohë”, thuhet në arti,kullin e publik,uar të med.iumit slloven.

Zbulohet letra sekrete qe po e mbanin te fshehur lideret Ballkanik. Kosova dhe Shqiperia te bashkuara por Presheva dhe Ilirida a jane pjese e tyre? – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *